■ Cantina de ajutor social

Scopul serviciului de zi “Cantina de ajutor social” este acordarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor sau familiilor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite in scopul prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane, familii sau grupuri.

Servirea hranei comform Legii 208/1997 se acorda pe bazã de cerere si acte doveditoare privind componenta familiei si alte acte necesare in functie de specificul fiecarui caz.

Serviciul social ,,Cantina de ajutor social” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

■ Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către ” Cantina de ajutor social ” sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

■ Beneficiarii Cantina sociala

■ Beneficiarii serviciului social de zi “Cantina de ajutor social” sunt:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legi şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
d) pensionarii;
e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii şi bolnavii cronici;
g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri , pe o perioada de cel mult 90 zile / an.

■ Condiţiile de accesare a serviciilor sociale de zi “Cantina de ajutor social”:

a) acordarea serviciilor de asistenţă socială se face pe baza dosarelor depuse de către persoanele îndreptăţite la sediul SPAS Rupea şi trebuie să cuprindă:
– cererea solicitantului adresata Primarului orasului Rupea;
– dovezi privind veniturile realizate de membrii familiei ;
– acte medicale justificative prevazute de lege, din cuprinsul cărora să rezulte incapacitatea de muncă, dupa caz;
– acte de stare civilă si acte de identitate in xerocopie;
– orice alte acte pe care solicitantul le consideră justificative;

b) acordarea serviciilor au la baza evaluarea situatiei socio-economice stabilita in urma efectuarii anchetei sociale de catre personalul de specialitate din care să rezulte încadrarea solicitantului în categoria persoanelor îndreptăţite la acordarea prestaţiei precum şi propunerea motivată a serviciului;
c) dupa emiterea dispozitiei primarului privind inscrierea la cantina, furnizorul incheie un contract social cu beneficiarul / reprezentantul legal, cu privire la asigurarea obiectivelor prevazute in planul individualizat de servicii si evidentierea obligatiilor ce revin partilor.

■ Condiţii de încetare a serviciilor sociale de zi “Cantina de ajutor social”:

– sistarea prestării serviciilor de asistenţă socială se face de către primar, prin dispoziţie scrisă, la propunerea motivată a responsabilului cantinei din cadrul SPAS Rupea;
– sistarea prestării serviciilor se aprobă de către primar în următoarele situaţii:

a) la solicitarea persoanei indreptatite sau a reprezentantului legal al acesteia;
b) in cazul decesului persoanei beneficiare de serviciile cantinei;
c) in situatia in care persoana asistata nu mai locuieste pe raza orasului Rupea;
d) asistatul nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru a beneficia de serviciile prestate de Cantina de ajutor social;
e) asistatul nu se prezintă, fără motive temeinice, mai mult de trei zile consecutiv, la sediul cantinei pentru servirea sau preluarea hranei;
f) asistatul tulbură în mod repetat activitatea la sediul cantinei prin nerespectarea programului de servire a mesei, prezentarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în incinta unităţii, proliferarea de insulte şi injurii la adresa personalului, sau a altor asistaţi, distrugerea sau deteriorarea de bunuri din dotarea cantinei, precum şi comiterea oricăror alte fapte care afectează în mod grav şi repetat activitatea instituţiei;
g) in situatia in care se constata ca persoanele care sunt obligate la plata unei contributii banesti , nu au achitat aceasta contributie stabilita conform prevederilor legale.

■ Persoanele beneficiare de servicii sociale de zi “Cantina de ajutor social” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
g) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

■ Persoanele beneficiare de servicii sociale de zi “Cantina de ajutor social” au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.

■ DESCARCĂ DE AICI DOCUMENTELE TIP, NECESARE PENTRU SOLICITAREA HRANEI:

☛ ANGAJAMENT pentru a beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social Rupea – Click aici ca să descarci documentul. ☚

☛ CERERE pentru acordarea serviciilor la Cantina de Sociala. ☚