Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, hotărârile de consiliu local se vor publica în cadrul Monitorului Oficial Local începând cu data de 01.01.2020.
☛ Click AICI pentru a vizualiza Hotărârile Consiliului Local pe anul 2020

Ședința din 23.12.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 87 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa exploatabil in 2020;
☛ Hotărârea nr. 88 privind aprobarea vanzari prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase;
☛ Hotărârea nr. 89 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ” C.N.I ” S.A, a amplasamentului, constructii si teren aferent si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ” RK modernizare si dotare Spitalul Orasenesc Rupea “, str. Republicii, nr. 128, Orasul Rupea, judetul Brasov;
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 89
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 89
☛ Hotărârea nr. 90 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a unor imobile;
☛ Hotărârea nr. 91 privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT al Orasului Rupea a unui imobil;
☛ Hotărârea nr. 92 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Rupea pe anul 2019;
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 92
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 92

Ședința din 15.11.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 82 – privind infratirea intre Orasul Rupea Judetul Brasov cu localitatea Grosi, judetul Maramures;
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 82
☛ Hotărârea nr. 83 – privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a unor imobile;
☛ Hotărârea nr. 84 – privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov a imobilului in care functioneaza Centrul de Plasament ” Casa Ioana ” Rupea;
☛ Hotărârea nr. 85 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Orasului Rupea;
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 85
☛ Hotărârea nr. 86 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Rupea pe anul 2019;
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 86
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 86

Ședința din 24.10.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 80 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2019;
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 80
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 80
☛ Hotărârea nr. 81 privitor la aprobarea planului de achizitii proiect POCU – CES;
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 81

Ședința din 11.10.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 70 pentru rectificarea HCL nr. 2/2019, modificată prin HCL nr. 28/25.04.2019, privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al activităților finanțate integral din venituri proprii, al anului 2018 în anul 2019
☛ Hotărârea nr. 71 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 71
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 71
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 71
☛ Hotărârea nr. 72 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Rupea a unor imobile
☛ Hotărârea nr. 73 privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Rupea, cu atribuții aferente în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din orașul Rupea, în anul școlar 2019 – 2020
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 73
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 73
☛ Hotărârea nr. 74 privind dezlipirea imobilului cu număr topografic 3139, înscris în CF nr. 01391 Rupea
☛ Hotărârea nr. 75 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza orașului Rupea, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind Regimul Deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 75
☛ Hotărârea nr. 76 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase
☛ Hotărârea nr. 77 privind înființarea unui punct de lucru și modificarea actului constitutiv al SC Serviciul Public Rupea SRL
☛ Hotărârea nr. 78 privind scoaterea din evidența fiscală a unei persoane juridice aflate în stare de insolvabilitate
☛ Hotărârea nr. 79 privind modificarea H.C.L. nr. 68/09.08.2019 în sensul modificării suprafeței parcelei F 542/2 din tarla nr. 9, domeniul Public al Orașului Rupea

Ședința din 23.08.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 69 privind aprobarea proiectului CES – Consolidarea Economiei Sociale, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei

Ședința din 09.08.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 67 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Rupea a unor imobile
☛ Hotărârea nr. 68 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Rupea a unor imobile

Ședința din 11.07.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 59 pentru modificarea HCL nr. 2/2019, modificată prin HCL nr. 28/25.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, al anului 2019 în anul 2019

☛ Hotărârea nr. 60 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 60
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 60

☛ Hotărârea nr. 61 privind aprobarea proiectului, cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „RK, modernizare și dotare Spitalul Orășenesc Rupea”

☛ Hotărârea nr. 62 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 63 privind aprobarea a 11 documentații tehnice de Primă înscriere a imobilelor, Pășune, aflate în domeniul privat al UAT Oraș Rupea

☛ Hotărârea nr. 64 privind aprobarea a 15 documentații tehnice de Primă înscriere a imobilului strada Republicii, situate în domeniul public al UAT Oraș Rupea

☛ Hotărârea nr. 65 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Rupea, în Comisia Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul Școlii Gimnaziale Rupea

☛ Hotărârea nr. 66 privind înfrățirea între orașul Rupea, județ Brașov, cu localitatea Carinena, Regatul Spaniei

Ședința din 25.06.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 54 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 54

☛ Hotărârea nr. 55 privind aprobarea proiectului „Reabilitare strada Republicii – Rupea, județ Brașov”, proiect finanțat prin Programul de Dezvoltare Locală 2017 – 2020

☛ Hotărârea nr. 56 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 57 privind retragerea dreptului de a administra Rampa de deșeuri menajere, depozit neconform clasa B, situată în extravilanul orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 58 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a orașului Rupea, a studiului de oportunitate, a Regulamentului privind desfășurarea licitației de închiriere și a modelului cadru a Contractului de închiriere

Ședința din 07.05.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 39 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Todor Gheorghe

☛ Hotărârea nr. 40 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației Crescătorilor de Animale Rupea

☛ Hotărârea nr. 41 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Danciu Radu Ioan

☛ Hotărârea nr. 42 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Stoica Mircea Vasile

☛ Hotărârea nr. 43 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Corcodel Cristina Luminița

☛ Hotărârea nr. 44 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Tempea Dan

☛ Hotărârea nr. 45 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Rădulescu Anca Elisabeta

☛ Hotărârea nr. 46 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Drăghici Gheorghe

☛ Hotărârea nr. 47 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Hohoiu Gheorghe Călin

☛ Hotărârea nr. 48 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Negru Horia Gheorghe

☛ Hotărârea nr. 49 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Bucuțea Mărioara

☛ Hotărârea nr. 50 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Halmu Miorița

☛ Hotărârea nr. 51 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Mihăilă Mircea

☛ Hotărârea nr. 52 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Mihăilă Ioan

☛ Hotărârea nr. 53 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Banu Gheorghe Toader

Ședința din 06.05.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 34 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Dumbravă Dan

☛ Hotărârea nr. 35 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației „Tinerii Fermieri Fișer”

☛ Hotărârea nr. 36 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației Agricole „Fișereana”

☛ Hotărârea nr. 37 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Morteci Stanciu

☛ Hotărârea nr. 38 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Costea Stela

Ședința din 25.04.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 25 privind Darea în administrare, Spitalului Orășenesc Rupea, a imobilului situat în orașul Rupea, str. Republicii nr. 128, jud. Brașov

☛ Hotărârea nr. 26 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu număr topografic 669/1 înscris în CF nr. 100244 Rupea, proprietate a Orașului Rupea, drept de administrare în favoarea Consiliului Local Rupea, în suprafață totală de 4238mp, situat în intravilanul orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 27 privind aprobarea prețului de închiriere al pajiștilor aflate în proprietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, precum și a modelului de contract
Model Contract – Click

☛ Hotărârea nr. 28 pentru modificarea HCL nr. 2/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 în anul 2019

☛ Hotărârea nr. 29 privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a planului de achiziții pentru anul 2019

☛ Hotărârea nr. 30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 30
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 30
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 30

☛ Hotărârea nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 4 la HCL nr. 31

☛ Hotărârea nr. 32 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase

☛ Hotărârea nr. 33 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA pentru anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 4 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 5 la HCL nr. 33

Ședința din 29.03.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 15 pentru revocarea hotărârii nr. 11 din 18.02.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Rupea a unor bunuri imobile ca urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară

☛ Hotărârea nr. 16 privind modificarea inventarului domeniului public al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Rupea

☛ Hotărârea nr. 18 privind aderarea Orașului Rupea la Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului

☛ Hotărârea nr. 19 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 20 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 21 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 22 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 23 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 47/2018 privind darea în administrare prin gestiune directă a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛ Hotărârea nr. 24 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 3/2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

Ședința din 18.02.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 11 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Rupea a unor bunuri imobile urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară

☛ Hotărârea nr. 12 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru proiectul „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor”, implementat de Asociația Centru Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, împreună cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale

☛ Hotărârea nr. 13 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietate privată a orașului Rupea, județ Brașov

☛ Hotărârea nr. 14 privind aprobarea Parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat, către populație, în anul 2019

Ședința din 31.01.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 3 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 5 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2019

☛ Hotărârea nr. 6 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov

☛ Hotărârea nr. 7 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 8 privind aprobarea rețelei școlare a localității Rupea, ce va funcționa în anul școlar 2019 – 2020

☛ Hotărârea nr. 9 pentru aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local

☛ Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior

Ședința din 07.01.2019 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Hotărârea nr. 1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local

☛ Hotărârea nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018, în anul 2019