Hotârârea nr.109 / 27.12.2022 Aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023

Hotărârea nr.108/20.12.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extindere și reabilitare canalizare Rupea-Gara, Oraș Rupea, județul Brașov”

Hotărârea nr.107/20.12.2022 Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului “Extindere și reabilitare canalizare Rupea-Gara, Oraș Rupea, județul Brașov” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 1- INVESTIȚIA 1: Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Hotărârea nr.106/20.12.2022 Privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatului de consilier local a domnului BABA DORIN IOAN

Hotărârea nr.105/20.12.2022 privind constatarea încetării calității de viceprimar al Orașului Rupea, Județul Brașov, a domnului Baba Dorin Ioan, ca urmare a demisiei

Hotărârea nr.104/07.12.2022 Privind completarea/modificarea inventarului domeniului public al Orasului Rupea

Hotărârea nr.103/07.12.2022 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014 -2020 a terenului- strazi pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Hotărârea nr.102/07.12.2022 privind aprobarea unei scutiri de la plata impozitului
          Anexa 1 la Hotărârea nr.101/07.12.2022 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT 2022

Hotărârea nr.101/07.12.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2022

          Anexa 1 la Hotărârea nr.100/07.12.2022 RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Hotărârea nr.100/07.12.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2022

Hotărârea nr.99/07.12.2022 privind aprobarea draftului Actului adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare din 24.09.2008

Hotărârea nr.97/07.12.2022 Privitor la aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2022

          Anexa 1 la Hotărârea nr.96/07.12.2022 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.96/07.12.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022

Hotărârea nr.95/07.12.2022 privind aprobarea modificarii valorii proiectului „Îmbunătățirea serviciilor sociale din Orașul Rupea prin achiziția de echipamente și dotări specific”

Hotărârea nr.94/07.12.2022 privind participarea Orașului Rupea la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

          Anexa 3 la Hotărârea nr.93/18.11.2022 Acord de parteneriat

          Anexa 2 la Hotărârea nr.93/18.11.2022 Date statistice Spitalul Orășenesc Rupea

          Anexa 1 la Hotărârea nr.93/18.11.2022 Buget și plan de achiziții

Hotărârea nr.93/18.11.2022 Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”Dotarea Spitalului Orășenesc Rupea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională

          Anexa 2 la Hotărârea nr.92/18.11.2022 Plan de situație CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR

          Anexa 1 la Hotărârea nr.92/18.11.2022 MEMORIU JUSTIFICATIV Privind implementarea proiectului „CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR” prin intermediul Programului National de Redresare si Reziliență

Hotărârea nr.92/18.11.2022 Privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul – CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO ZONA RUPEA
           Anexa 1 la Hotărârea nr.91/31.10.2022 ACTUL CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubritate “ECO ZONA RUPEA”

Hotărârea nr.91/31.10.2022 Obiectul Hotararii: Asocierea U.A.T. JIBERT în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO ZONA RUPEA” cu următoarele unități administrativ teritoriale: UAT Rupea, UAT Homorod, UAT Ungra, UAT Cața, UAT Ticușu, UAT Racoș, UAT Hoghiz UAT Soars

Hotărârea nr.90/31.10.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil (rectificare suprafata ), numar topografic 217/2/b/2/a inscris in CF nr. 101373 Rupea ( Internat , cantina ,atelier , teren de sport), ,proprietar ORASUL RUPEA, imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.

          Anexa 1 la Hotărârea nr.89/31.10.2022

Hotărârea nr.89/31.10.2022 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia Crestem România Împreună, in vederea plantării unui numar de 3500 puieti de salcâm

Hotărârea nr.88/31.10.2022 Aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO ZONA RUPEA

Hotărârea nr.87/31.10.2022 privind aprobarea acordare sprijin finaciar unitati de cult

Hotărârea nr.86/31.10.2022 privind aprobarea arondarii Cresei orasului Rupea la Gradinita cu Program Prelungit a orasului Rupea

Hotărârea nr.85/31.10.2022 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit în favoarea Sc Serviciul Public Rupea SRL, asupra terenului situat în Or. Rupea, înscris în CF nr.103305 Rupea

Hotărârea nr.84/31.10.2022 privind aprobarea marcării de trasee turistice pentru drumeție și cicloturism de pe raza Orașului Rupea, ca parte a destinației Colinele Transilvaniei

Hotărârea nr.83/31.10.2022 privind prelungirea termenului de dare in folosinta gratuita Asociatiei Transilvana Brasov Nord, a spatiului aflat in incinta Casei Orasenesti de Cultura Rupea, Str. Republicii nr.124, pana la 31.12.2027

Hotărârea nr.82/31.10.2022 Referitor modificare art. 1 din HCL nr. 130/14.12.2021, modificat prin HCL nr. 34/30.05.2022 -Pentru aprobarea declararii ca bun public de interes local a terenului inscris in CF nr. 106325 Hoghiz, teren arabil aflat in proprietatea privata a orasului Rupea

           Anexa 1 la Hotărârea nr.81/31.10.2022 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.81/31.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022

          Anexa 1 la Hotărârea nr.80/13.10.2022 Descrierea investitiei revizuit proiect iluminat

Hotărârea nr.80/13.10.2022 Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „ Construirea de locuințe nZEB pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialist din sănătate și învățământ.

Hotărârea nr.79/07.10.2022 privind implementarea proiectului „INSTALARE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN ORAȘUL RUPEA, JUD. BRAȘOV

           Anexa 2 la Hotărârea nr.78/07.10.2022 Devize Rupea proiect iluminat

           Anexa 1 la Hotărârea nr.78/07.10.2022 Descrierea investitiei revizuit proiect iluminat

Hotărârea nr.78/07.10.2022 Privind modificarea HCL nr. 120/11.11.2021 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiție „ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA JUDETUL BRASOV”

         Anexa 2 la Hotărârea nr.77/07.10.2022 Nota de fundamentare-ITS-RUPEA

         Anexa 1 la Hotărârea nr.77/07.10.2022 Descrierea sumara a proiectului Rupea ITS

Hotărârea nr.77/07.10.2022 Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS în orașul Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10-Fondul Local Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC

          Anexa 2 la Hotărârea nr.76/07.10.2022  Indicatori LOT 6

          Anexa 1 la Hotărârea nr.76/07.10.2022 Descrierea sumara LOT 6

Hotărârea nr.76/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică aprofundată blocuri Rupea lot 6, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

        Anexa 2 la Hotărârea nr.75/07.10.2022 Indicatori LOT 2

        Anexa 1 la Hotărârea nr.75/07.10.2022 Descrierea sumara LOT 2

Hotărârea nr.75/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică moderată blocuri Rupea lot 2, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

          Anexa 2 la Hotărârea nr.74/07.10.2022 Indicatori LOT 1

          Anexa 1 la Hotărârea nr.74/07.10.2022 Descrierea sumara LOT 1

Hotărârea nr.74/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică moderată blocuri Rupea lot 1, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

          Anexa 2 la Hotărârea nr.73/07.10.2022 Indicatori LOT 5

          Anexa 1 la Hotărârea nr.73/07.10.2022 Descrierea sumara LOT 5

Hotărârea nr.73/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică aprofundată blocuri Rupea lot 5, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

          Anexa 2 la Hotărârea nr.72/07.10.2022  Indicatori LOT 4

          Anexa 1 la Hotărârea nr.72/07.10.2022 Descrierea sumara LOT 4

Hotărârea nr.72/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică aprofundată blocuri Rupea lot 4, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

          Anexa 2 la Hotărârea nr.71/07.10.2022 Indicatori LOT 3

          Anexa 1 la Hotărârea nr.71/07.10.2022 Descrierea sumara LOT 3

Hotărârea nr.71/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică aprofundată blocuri Rupea lot 3, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia
Hotărârea nr.70/22.09.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul – CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov
Hotărârea nr.69/22.09.2022 privind actualizarea Devizului General aferent Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul “Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit Rupea”, proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020
Hotărârea nr.68/22.09.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilul teren cu categoria de folosinta curti constructii avand numar cad 102842, inscris in CF 102842 Rupea, in suprafata totala de 26827 mp.
Hotărârea nr.67/22.09.2022 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Rupea, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din orasul Rupea, în anul şcolar 2022-2023
Hotărârea nr.66/22.09.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar topografic 103/a, 104/a inscris in CF nr. 576 Rupea , proprietari Meyndt Paul si Meyndt Verona si respectiv STATUL ROMAN – ( imobil vandut in baza legii nr. 112/1995)
Hotărârea nr.65/22.09.2022 privind cuantumului burselor pentru anul scolar 2022-2023 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea
           Anexa la Hotărârea nr.64/22.09.2022 TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023

Hotărârea nr.64/22.09.2022 Aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
Hotărârea nr.63/22.09.2022 privind asocierea UAT Homorod cu UAT Rupea în cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L.
          Anexa 4 la Hotărârea nr.62/22.09.2022 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii actualizat la data de 20.09.2022

          Anexa 3 la Hotărârea nr.62/22.09.2022 ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA

           Anexa 2 la Hotărârea nr.62/22.09.2022 Rectificare BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

          Anexa 1 la Hotărârea nr.62/22.09.2022 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.62/22.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022
Hotărârea nr.61/22.09.2022 privind alegerea preşedintelui de sedinţă
          Anexa 2 la Hotărârea nr.60/15.09.2022 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

          Anexa 1 la Hotărârea nr.60/15.09.2022 Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în orașul Rupea”

Hotărârea nr.60/15.09.2022 Privind aprobarea participării Orașului Rupea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană: „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Orașul Rupea în format GIS și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al Orașului Rupea”
          Anexa la Hotărârea nr.59/15.09.2022 Descriere sumară a investiției propuse pentru finanțare în cadrul proiectului „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORAȘ RUPEA” Județul Brașov

Hotărârea nr.59/15.09.2022 privind aprobarea proiectului „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORAȘ RUPEA”, şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată
          Anexa la Hotărârea nr.58/15.09.2022 Descriere sumară a investiției propuse pentru finanțare în cadrul proiectului „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI ORAȘULUI RUPEA” Județul Brașov

Hotărârea nr.58/15.09.2022 privind aprobarea proiectului „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI ORAȘULUI RUPEA”, şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată
          Anexa 3 la Hotărârea nr.57/15.09.2022 Planul integrat de acțiune care va cuprinde măsurile de îmbunătățire a accesului la serviciile medicale, respectiv educaționale

          Anexa 2 la Hotărârea nr.57/15.09.2022 Plan integrat de acțiune privind îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile

          Anexa 1 la Hotărârea nr.57/15.09.2022 Descrierea sumară a investiției propusă Construirea a 2 blocuri de locuințe nZEB

Hotărârea nr.57/15.09.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „ Construirea de locuințe nZEB pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialist din sănătate și învățământ.
Hotărârea nr.56/12.08.2022 pentru aprobarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORASUL RUPEA”, finantat prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU- AFM 2 si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr.55/21.07.2022 privind aprobare bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, raportul administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2021 și balanța de verificare a societății SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
           Anexa 3 la Hotărârea nr.54/21.07.2022 CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL RUPEA

          Anexa 2 la Hotărârea nr.54/21.07.2022 CAIET DE SARCINI ,,SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC” AL ORAŞULUI RUPEA

          Anexa 1 la Hotărârea nr.54/21.07.2022 STUDIU DE OPORTUNITATE privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public din Hotărârea nr.53/21.07.2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ECO ZONA RUPEA

Hotărârea nr.54/21.07.2022 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea
Hotărârea nr.53/21.07.2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ECO ZONA RUPEA
             Anexă la Hotărârea nr.52/21.07.2022 PLANUL LOCAL DE MĂSURI PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROME ÎN ORAȘUL RUPEA ÎN PERIOADA 2022 – 2023

Hotărârea nr.52/21.07.2022 pentru aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome in perioada 2022-2023
Hotărârea nr.51/21.07.2022 privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare locală a orasului Rupea, pentru perioada 2018 – 2030 , aprobata prin HCL nr. 11/2018

Hotărârea nr.50/21.07.2022 privitor la “Planul Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021- 2027
Hotărârea nr.49/21.07.2022 privitor la “Aprobare Monografie Turistica oras Rupea”
              Anexa la Hotărârea nr.48/21.07.2022 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.48/21.07.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022
Hotărârea nr.47/21.07.2022 privind stabilirea taxelor locale de piata
Hotărârea nr.46/21.07.2022 privind incetarea de drept prin DECES a mandatului de consilier local a domnului SARAFINCEANU BUIBAȘ GHEORGHE
            Anexa la Hotărârea nr.45/30.05.2022 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2022

Hotărârea nr.45/30.05.2022 Privitor la : aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2022
Hotărârea nr.44/30.05.2022 privind modificarea HCL nr. 79/16.08.2021 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
Hotărârea nr.43/30.05.2022 privind aprobarea statului de functii al Spitalului orasenesc Rupea.
Hotărârea nr.42/30.05.2022 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase
Hotărârea nr.41/30.05.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022
Hotărârea nr.40/30.05.2022 Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO Mediu” Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov
Hotărârea nr.39/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar topografic (655/1/b, 655/2,655/3)1 inscris in CF nr. 102841 Rupea, proprietar STATUL ROMAN – drept de adminstrare Consiliul Popular al orasului Rupea, cu o suprafata totala de 2452 mp,imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.38/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numarul topografic 6836/348 inscris in CF nr. 101905 Rupea, str. Republicii nr. 171 imobil aflat in domeniul privat al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.37/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil (rectificare suprafata), imobil cu numar topografic 652/2 inscris in CF nr. 101865 Rupea ,proprietar ORASUL RUPEA, imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.36/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar 386 inscris in CF nr. 101359 Rupea proprietar ORASUL RUPEA imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.35/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar topografic 349 inscris in CF nr. 100948 Rupea ,proprietar COMUNA RUPEA imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.34/30.05.2022 referitor modificare art. 1 din HCL nr. 130/14.12.2021 -Pentru aprobarea declararii ca bun public de interes local a terenului inscris in CF nr. 106325 Hoghiz, teren arabil aflat in proprietatea privata a orasului Rupea

Hotărârea nr.33/30.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință
           DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICĂ

Hotărârea nr.32/27.05.2022 pentru aprobarea proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete, Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor”, în cadrul PNNR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârea nr.31/11.04.2022 privind actualizarea Devizului General aferent Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit Rupea’’, proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 ”

Hotărârea nr.30/11.04.2022 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.29/21.03.2022 privind instituirea unui drept de uz si servitute legala de trecere subterana si supraterana, cu titlu gratuit, in favoarea Engie Romania SA si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

Hotărârea nr.28/21.03.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spatiu comercial aflat în administrarea orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere

Hotărârea nr.27/21.03.2022 privind aprobarea Planului de actiune locala in vederea imbunatatirii situatiei comunitatii de romi din orasul Rupea, in vederea implementarii proiectul ”Putem mai mult impreuna”

Hotărârea nr.26/21.03.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilului cu numar top 6556/2 inscris in CF nr. 102224 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 20195 mp.

Hotărârea nr.25/21.03.2022 privind trecerea in domeniul public al Judetului Brasov a imobilului teren cu numar cadastral 106105 , inscris in CF nr. 106105 Hoghiz , proprietar ORASUL RUPEA domeniul public in suprafata de 50.000 mp. situat in extravilanul localitatii Hoghiz.

          Anexă la Hotărârea nr.24/21.03.2022 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Hotărârea nr.24/21.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2022

Hotărârea nr.23/21.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru comisia de evaluare a perfomantelor profesionale ale Secretarului General UAT

Hotărârea nr.22/21.03.2022 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

          Anexă la Hotărârea nr.21/21.03.2022 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Hotărârea nr.21/21.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2022

Hotărârea nr.20/21.03.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020*, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Rupea pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare

Hotărârea nr.19/21.03.2022 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Orășenesc Rupea

          Anexă la Hotărârea nr.18/21.03.2022 PLAN DE ACHIZIȚII

Hotărârea nr.18/21.03.2022 privitor la : aprobarea planului de achizitii pentru proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID- 19”

          Anexă la Hotărârea nr.17/21.03.2022 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2022 – VENITURI

Hotărârea nr.17/21.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022

Hotărârea nr.16/21.03.2022 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 3/2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2021 in anul 2022

          Anexa 2 la Hotărârea nr.15/21.03.2022 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2022

          Anexa 1 la Hotărârea nr.15/21.03.2022 Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2022 a orasului Rupea

Hotărârea nr.15/21.03.2022 privitor la : aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2022

Hotărârea nr.14/11.02.2022 privind modificarea HCL nr. 110/2021 pentru aprobarea Proiectului ” ADUCTIUNE APA POTABILA RUPEA-FISER, JUD.BRASOV proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

Hotărârea nr.13/11.02.2022 privind modificarea HCL nr. 109/2021 pentru aprobarea Proiectului ” COLECTARE APE PLUVIALE, CANAL COLECTOR, RUPEA JUD. BRASOV, proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

Hotărârea nr.12/11.02.2022 privind modificarea HCL nr. 108/2021 pentru aprobarea Proiectului ” Amenajare retea de apa si extindere retea canalizare Fiser, Rupea, proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

          Anexă la Hotărârea nr.11/26.01.2022 AJUSTARE TARIFE PE CAPITOLE DE DEVIZ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU ANUL 2022

HOTĂRÂREA nr.11/26.01.2022 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice iluminat public prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.10/26.01.2022 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.9/26.01.2022 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2022

Hotărârea nr.8/26.01.2022 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.7/26.01.2022 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2022-2023

          Anexă la Hotărârea nr.6/26.01.2022 PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM GARANTAT, PENTRU ANUL 2022

Hotărârea nr.6/26.01.2022 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

Hotărârea nr.5/26.01.2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2022

Hotărârea nr.4/26.01.2022 privind cuantumului burselor pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea

Hotărârea nr.3/06.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2021 in anul 2022

Hotărârea nr.2/06.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

Hotărârea nr.1/06.01.2022 privind alegerea preşedintelui de sedinţă