Hotărârea nr.82/18.12.2020 privind aprobarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functiile publice si contactuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Rupea si din serviciile publice din subordinea consiliului local al orasului Rupea

Hotărârea nr.81/18.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

Hotărârea nr.80/18.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Orasului Rupea

Hotărârea nr.79/18.12.2020 privind aprobarea unui Parteneriat cu Asociatia Carpaterra

Hotărârea nr.78/18.12.2020 Privind: modificare art. 2 la HCL nr. 55/2020 pentru aprobarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc Rupea prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”
Hotărârea nr.77/18.12.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprieatea privată a orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Caietului de sarcini privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere

Hotărârea nr.76/18.12.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.75/27.11.2020 Referitor la aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Rupea

Hotărârea nr.74/27.11.2020 privind aprobarea contactului cadru de prestare a serviciului de salubrizare prestate de catre SC Serviciul Public Public Rupea SRL

Hotărârea nr.73/27.11.2020 Pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 84/15.11.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Brasov a imobilului in care functioneaza Centrul de Plasament „Casa Ioana” – Rupea

Hotărârea nr.72/27.11.2020 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza orasului Rupea , urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a O.U.G nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea 31/2019

Hotărârea nr.71/27.11.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.70/27.11.2020 privind desemnarea a inca unui reprezentant in Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Rupea

Hotărârea nr.69/27.11.2020 privind aprobarea Proiectului cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor didactice din Orasul Rupea la procesul de invatare in mediul on-line” aferent actiunii 2.3.3.-imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, eincluziune,e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E- EDUCATIE
Hotărârea nr.68/28.10.2020 privind alegerea desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Rupea

Hotărârea nr.67/28.10.2020 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Rupea, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din orasul Rupea, în anul şcolar 2020-2021

Hotărârea nr.66/28.10.2020 privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Rupea

Hotărârea nr.65/28.10.2020 privind alegerea viceprimarului orașului Rupea

Hotărârea nr.64/28.10.2020 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.63/18.09.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar

Hotărârea nr.62/18.09.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar

Hotărârea nr.61/18.09.2020 Privind aprobarea Raportului realizat in urma analizei de situatie din Orasul Rupea cu privire la serviciile de educatie timpurie, in cadrul proiectului „ Romania creste cu tine – educatie timpurie, o investitie in viitor

Hotărârea nr.60/18.09.2020 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

Hotărârea nr.59/18.09.2020 Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cresei orasului Rupea

Hotărârea nr.58/18.09.2020 privind darea in administrare a unui bun apartinand domeniului privat de interes local al orasului Rupea, catre Serviciul de Telecomunicații Speciale București

Hotărârea nr.57/18.09.2020 privind incheierea unui contract de asistenta juridica

Hotărârea nr.56/18.09.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, L=1,2 km , in satul Fiser, orasul Rupea, judetul Brasov, proiect finatat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020

Hotărârea nr.55/18.09.2020 Privind aprobarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc Rupea prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”

Hotărârea nr.54/18.09.2020 privind modificarea HCL nr. 54/25.06.2019 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

Hotărârea nr.53/18.09.2020 Aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

Hotărârea nr.52/18.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.51/18.09.2020 Pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 41/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.50/18.09.2020 privind modificare HCL nr. 3/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020, modificata prin HCL nr. 17/23.03.2020

Hotărârea nr.49/18.09.2020 Privind acordarea titlului de,, CETĂŢEAN DE ONOARE, Domnului HELLWIG KARL GOTFRIED

Hotărârea nr.48/18.09.2020 Privind acordarea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE, Domnului CRĂCIUN IOSIF

Hotărârea nr.47/31.07.2020 Privind: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, construcții si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „RK, modernizare si dotare Spitalul Orasenesc Rupea”, Str. Republicii, nr. 128, orașul Rupea, județul Brașov

Hotărârea nr.46/31.07.2020 privind aprobarea unui Parteneriat cu Asociatia Umanitara Nowero

Hotărârea nr.45/31.07.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin finaciar

Hotărârea nr.44/31.07.2020 privind aprobarea modificarii Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2020

Hotărârea nr.43/31.07.2020 Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al orasului Rupea

Hotărârea nr.42/31.07.2020 Privind anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Rupea

Hotărârea nr.41/31.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.40/31.07.2020 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică

Hotărârea nr.39/31.07.2020 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului SANDRU SORIN

Hotărârea nr.38/30.06.2020 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

Hotărârea nr.37/30.06.2020 Privind privind darea în administrare prin gestiune directă a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.36/30.06.2020 privind aprobarea ca produsele principale ramase necontractate sa fie valorificate ca material lemnos fasonat la drum auto

Hotărârea nr.35/30.06.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT al Orasului Rupea a unor imobile

Hotărârea nr.34/30.06.2020 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 102340 inscris in CF nr. 102340 Rupea proprietatea private a orasului Rupea , in suprafata totala de 1700 mp situat extravilanul orasului Rupea
Hotărârea nr.33/30.06.2020 Pentru aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Rupea

Hotărârea nr.32/30.06.2020 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului BOBOIA GHEORGHE

Hotărârea nr.31/24.06.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.30/29.05.2020 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.29/29.05.2020 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 25.04.2019 privind aprobarea pretului de inchiriere al pajistilor aflate în proprietatea privată a orasului Rupea , judeţul Brașov

Hotărârea nr.28/29.05.2020 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu numar topografic 107, 108/1inscris in CF nr. 101352 Rupea proprietatea Statului Roman in cota de ½ si IOSIF MARIA, COTINGHIN ALINA IOANA , PLESA MIHAELA MARIA in cota de ½ , in suprafata totala de 1038 mp situat in intravilanul orasului Rupea

Hotărârea nr.27/29.05.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 228/01.04.2020

Hotărârea nr.26/29.05.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului de dezinfectie, deratizare, dezinsectie nr. 229/01.04.2020

Hotărârea nr.25/29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc Rupea si a Regulamentului Intern al Spitalului Orasenesc Rupea

Hotărârea nr.24/29.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice , statului de functii si organigramei Spitalului orasenesc Rupea

Hotărârea nr.23/29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de vizitare al monumentului istoric Cetatea Rupea

Hotărârea nr.22/29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

Hotărârea nr.21/29.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.20/29.05.2020 privind modificare HCL nr. 3/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020, MODIFICATA PRIN HCL nr. 17/23.03.2020

Hotărârea nr.19/23.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

Hotărârea nr.18/23.03.2020 Privitor la : aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2020

Hotărârea nr.17/23.03.2020 privind modificare HCL nr. 3/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020

Hotărârea nr.16/28.02.2020 Pentru modificarea art. 8 din HCL nr. 87/23.12.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2020

Hotărârea nr.15/28.02.2020 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

Hotărârea nr.14/28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2020

Hotărârea nr.13/28.02.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral, volumul 2 , pajisti permanente proprietatea persoanelor fizice si juridice

Hotărârea nr.12/28.02.2020 privind modificarea HCL nr. 54/25.06.2019 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

Hotărârea nr.11/28.02.2020 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2020-2021

Hotărârea nr.10/28.02.2020 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2020

Hotărârea nr.09/28.02.2020 privind aprobarea vânzareii prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

Hotărârea nr.08/28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2020

Hotărârea nr.07/28.02.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 460/29.02.2012

Hotărârea nr.06/28.02.2020 privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 2 Al HCL nr. 4 din 26.01.2018 pentru aprobarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functiile publice si contactuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Rupea si din serviciile publice din subordinea consiliului local al orasului Rupea

Hotărârea nr.05/28.02.2020 Privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatelor de consilieri locali a domnilor Serban Codruta Maria si Darabant Dan

Hotărârea nr.04/28.02.2020 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.03/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020

Hotărârea nr.02/08.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

Hotărârea nr.01/08.01.2020 privind alegerea preşedintelui de sedinţă