Hotărârea nr.58/17.05.2021 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare operativa a SPITALULUI ORASENESC RUPEA , drept inscris in CF nr. 101865 Rupea , cu numar top 652/2 , proprietar ORASUL RUPEA in suprafata de 984 mp..situat in intravilanul localitatii Rupea
          Anexa 2 la Hotărârea nr.57/17.05.2021 PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021
          Anexa 1 la Hotărârea nr.57/17.05.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Hotărârea nr.57/17.05.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021
          Anexa la Hotărârea nr.56/27.04.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021
        Anexa la Hotărârea nr.56/27.04.2021 PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU PROIECTUL „DESFACERE SI CONSTRUIRE PASARELA PESTE PARAUL COZD, ORASULUI RUPEA, JUDETUL BRASOV”
          Anexa la Hotărârea nr.56/27.04.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021 PROPUS
Hotărârea nr.56/27.04.2021 privitor la aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2021
          Anexă la Hotărârea nr.55/27.04.2021 Gradul de realizare a veniturilor totale
Hotărârea nr.55/27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2021
Hotărârea nr.54/27.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral DS 1791 str 15 Noiembrie domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii
Hotărârea nr.53/27.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral DS 1790 str Sergent Boieriu Nicolae , imobil aflat in domeniu public al ORASULUI RUPEA, situat in intravilanul localitatii
Hotărârea nr.52/27.04.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a – imobilelor – teren forestier , parcelele nr. 1478,1379,1371/1,1320,1404,123,127,128,129,130,131,114,54, 640, 740,744,745,746,749,526/1,526/2,527,1109,1096,1,139, 1479,1483,1480,1481,1482,41,45,44 in suprafata totala de 1736,50 ha
Hotărârea nr.51/27.04.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului Rupea, in domeniul public al statului romana a unui imobil
          Anexă la Hotărârea nr.50/27.04.2021 REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA COMERŢULUI STRADAL/TERASELOR ÎN ORAȘUL RUPEA
Hotărârea nr.50/27.04.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea comerţului stradal/teraselor în orașul Rupea
Hotărârea nr.49/27.04.2021 privind modificarea HCL nr. 53/18.09.2020 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
Hotărârea nr.48/27.04.2021 pentru revocarea HCL nr. 9/2021 privind aprobare tarife spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta
          Anexă la Hotărârea nr.47/27.04.2021 Programul de investitii pentru anul 2021
Hotărârea nr.47/27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021
Hotărârea nr.46/27.04.2021 pentru modificarea HCL nr. 3/2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021
Hotărârea nr.45/27.04.2021 pentru aprobarea acordarii unei denumiri Bibilotecii orasenesti a orasului Rupea
Hotărârea nr.44/27.04.2021 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 66/2020 privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Rupea
Hotărârea nr.43/27.04.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă
          Anexa 2 la Hotărârea nr.42/30.03.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE ANUL 2021
          Anexa 1 la Hotărârea nr.42/30.03.2021 Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2021 a orasului Rupea
Hotărârea nr.42/30.03.2021 Privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2021
Hotărârea nr.41/30.03.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de actualizare date imobil cu numar cadastral 159 inscris in CF nr. 102518 Rupea , proprietar COMUNA RUPEA situat in intravilanul orasului Rupea
Hotărârea nr.40/30.03.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral HC 1794 domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii
Hotărârea nr.39/30.03.2021 pentru aprobarea modificarii anexei nr. 4 – model contract de inchiriere la HCL nr. 77/18.12.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprieatea privată a orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Caietului de sarcini privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere
Hotărârea nr.38/30.03.2021 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune a SC SOLAR ENERGY SAFIR SRL , drept inscris in CF nr. 100682 Hoghiz , cu numar cadastral 100682 , proprietar ORASUL RUPEA in suprafata de 127.200 mp..situat inextravilanul localitatii Hoghiz
Hotărârea nr.37/30.03.2021 pentru revocarea HCL nr. 12/18.02.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu nr. cadastral 79,top 1555/1/2,1555/2/2 teren cu categoria de folosinta curti consructii ,in suprafata de 889 mp. inscris in CF 100312 Rupea situat in intravilanul orasului Rupea
Hotărârea nr.36/30.03.2021 privind aprobarea modificarii art. 9 alin 3 din Regulamentul de Pasunat de pe teritoriul administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL nr. 16/12.04.2017
Hotărârea nr.35/30.03.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Alipire imobile , imobille cu numar topografic nr. 2706/1/6/4/b/1 inscris in CF nr. 102854 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA si imobilul cu nr, cad 102089 inscris in CF nr. 102089 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 662 mp
Hotărârea nr.34/30.03.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent Proiectului tehnic pentru lucrarea de investitii „Desfacere si construire pasarela peste paraul Cozd in orasul Rupea, jud. Brasov’’, proiect finatat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020
          Anexă la Hotărârea nr.33/30.03.2021 STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea, prin concesionare, a gestiunii serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din orașul Rupea
Hotărârea nr.33/30.03.2021 Privind aprobarea delegarii Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al orasului Rupea
          Anexă la Hotărârea nr.32/30.03.2021 Regulament de vizitare a monumentului istoric Cetatea Rupea
Hotărârea nr.32/30.03.2021 Pentru aprobarea Regulamentului de vizitare a Cetatii orasului Rupea
Hotărârea nr.31/30.03.2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 460/29.02.2012
          Anexa 2 la Hotărârea nr.30/30.03.2021 SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI Privind Consiliul de Administraţie al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
Hotărârea nr.30/30.03.2021 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public Rupea SRLavand ca autoritate tutelara , precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabileprecum si a scrisorii de asteptari
Hotărârea nr.29/30.03.2021 Privind aprobarea depunerii de catre orasul Rupea a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020
Hotărârea nr.28/30.03.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Serviciul de Ambulanta Judetean Brasov a imobilului in care functioneaza din str. Republicii nr. 130-132
Hotărârea nr.27/30.03.2021 privind desemnarea a doi reprezentanti ca si membri supleanti in Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Rupea
Hotărârea nr.26/30.03.2021 privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului orasenesc Rupea
Hotărârea nr.25/30.03.2021 Privitor la neasumarea, de cate UAT orasul Rupea a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023
Hotărârea nr.19/10.02.2021 Privind: modificare art. 2 la HCL nr. 55/2020 pentru aprobarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc Rupea prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice” , modificat prin HCL nr. 78 din 18.12.2020

Hotărârea nr.18/10.02.2021 privind aprobarea participarii in calitate de asociat in cadrul proiectului ”Putem mai mult impreuna”, in cadrul programului „Dezvoltare locala reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor „ finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul de Propuneri de Proiecte, ”Cresterea incluziunii si abilitatea Romilor”, alocarea tematica C- Proiecte de abilitate a romilor

Hotărârea nr.17/10.02.2021 Privind aprobarea proiectului „Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare”

Hotărârea nr.16/10.02.2021 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

Hotărârea nr.15/10.02.2021 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2021-2022

Hotărârea nr.14/10.02.2021 Pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 5/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC al Orasului Rupea a unui imobil

Hotărârea nr.13/10.02.2021 privind cuantumului burselor pentru anul scolar 2020-2021 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea

Hotărârea nr.12/10.02.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu nr. cadastral 79,top 1555/1/2,1555/2/2 teren cu categoria de folosinta curti consructii ,in suprafata de 889 mp. inscris in CF 100312 Rupea situat in intravilanul orasului Rupea

Hotărârea nr.11/10.02.2021 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

Hotărârea nr.10/10.02.2021 privind stabilirea taxelor locale de piata

Hotărârea nr.09/10.02.2021 Privind aprobare tarife spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

Hotărârea nr.08/10.02.2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2021

Hotărârea nr.07/10.02.2021 Privind incetarea de drept prin DECES a mandatului de consilier local a domnului ADAM ZOLTAN

Hotărârea nr.06/10.02.2021 Privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatului de consilier local a domnului Kalman Mihai Levente

Hotărârea nr.05/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC al Orasului Rupea a unui imobil

Hotărârea nr.04/14.01.2021 privind aprobarea Proiectului cu titlul titlul proiect: „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID – 19” proiect finatat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Hotărârea nr.03/06.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021

Hotărârea nr.02/06.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

Hotărârea nr.01/06.01.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă