Hotărârea nr.130/14.12.2021 pentru aprobarea declararii ca bun public de interes local a terenului inscris in CF nr. 106325 Hoghiz, teren arabil aflat in proprietatea privata a orasului Rupea

          Anexa 2 și 3 la Hotărârea nr.129/14.12.2021 Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

         Anexa 1 la Hotărârea nr.129/14.12.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.129/14.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021

Hotărârea nr.128/14.12.2021 pentru modificarea HCL nr. 3/2021, modificata prin HCL nr.46/2021, modificata prin HCL nr. 77/2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021

Hotărârea nr.127/14.12.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date IMOBIL – MODIFICARE SUPRAFATA Rupea proprietatea Statului Roman inscris in CF nr. 102544 Rupea , nr. Top. 156,157 situat in intravilanul orasului Rupea

Hotărârea nr.126/14.12.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orasului Rupea, in domeniul public al Orasului Rupea a unui imobil

Hotărârea nr.125/14.12.2021 privind aprobarea unei scutiri de la plata impozitului

Hotărârea nr.124/14.12.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral A 1039/1 si F1039/2 domeniu privat al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii

Hotărârea nr.123/14.12.2021 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 40/30.03.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral HC 1794 domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii

        Anexa la Hotărârea nr.122/15.11.2021 PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Hotărârea nr.122/15.11.2021 privind participarea ORASULUI RUPEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului “ Cresterea eficientei și gestionarea inteligentă a energiei în Cladirea Scolii Gimnaziale – Corp P+2 , Oras Rupea, jud. Brasov”

        Anexa la Hotărârea nr.121/15.11.2021 PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Hotărârea nr.121/15.11.2021 privind participarea ORASULUI RUPEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului “ Cresterea eficientei și gestionarea inteligentă a energiei în Cladirea Cresei Orasului Rupea , Oras Rupea, jud. Brasov”

        Anexa la Hotărârea nr.120/11.11.2021 Descrierea investitiei CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA JUDETUL BRASOV

Hotărârea nr.120/11.11.2021 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiție „ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA JUDETUL BRASOV”

        Anexa la Hotărârea nr.119/11.11.2021 PLANUL ANUAL DE ACTIUNE Privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Rupea pentru anual 2022

Hotărârea nr.119/11.11.2021 privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2022

Hotărârea nr.118/11.11.2021 Pentru revocarea HCL nr. 102/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Rupea in Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea posturlor de directori ale unităţilor de învăţământ din orașul Rupea si desemnarea unui nou reprezentant

Hotărârea nr.117/11.11.2021 Pentru aprobarea modificarii HCL nr. 4/2021 privind aprobarea Proiectului cu titlul titlul proiect: „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID – 19

Hotărârea nr.116/11.11.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.115/27.10.2021 privind aprobarea acordarii unui sprijin

Hotărârea nr.114/27.10.2021 privind aprobarea acordarii unui sprijin finaciar

Hotărârea nr.113/27.10.2021 privind aprobarea acordarii unui sprijin finaciar

Hotărârea nr.112/27.10.2021 Privitor la : aprobarea Programul de achizitii pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE DIN ORAȘUL RUPEA PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI SPECIFICE

Hotărârea nr.111/27.10.2021 privind aprobarea achizitionarii de catre orasul Rupea a imobilului – teren si constructii , in suprafata de 26827 mp, situat in Rupea, str. Republicii nr. 240, proprietatea GE.DO. TRANS SRL, inscris in CF 102842 cu nr. cadastral 102842

Hotărârea nr.110/27.10.2021 privind aprobarea Proiectului ” ADUCTIUNE APA POTABILA RUPEA-FISER, JUD.BRASOV proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

Hotărârea nr.109/27.10.2021 privind aprobarea Proiectului ” COLECTARE APE PLUVIALE, CANAL COLECTOR, RUPEA JUD. BRASOV, proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

Hotărârea nr.108/27.10.2021 privind aprobarea Proiectului ” Amenajare retea de apa si extindere retea canalizare Fiser, Rupea, proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel

         Anexa 2 la Hotărârea nr.107/27.10.2021 CERERE DE FINANȚARE Programul Național de Investiţii “Anghel Saligny”

         Anexa 1 la Hotărârea nr.107/27.10.2021 DEVIZ GENERAL

Hotărârea nr.107/27.10.2021 privind aprobarea DALI aferenta Proiectului ”Modernizare partial str. 15 Noiembrie, de la nr. 13, pana la strada Sergent Boieriu Nicolae bl. 15A, orasul Rupea, judetul Brasov , proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

         Anexa la Hotărârea nr.106/06.10.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.106/06.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021

Hotărârea nr.105/06.10.2021 pentru revocarea HCL nr. 96/2021 privind aprobarea arondarii Cresei orasului Rupea la Gradinita cu Program Prelungit Rupea

Hotărârea nr.104/06.10.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent Proiectului tehnic pentru lucrarea de investitii „Desfacere si construire pasarela peste paraul Cozd in orasul Rupea, jud. Brasov’’, proiect finatat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020

Hotărârea nr.103/06.10.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.102/28.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Rupea in Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea posturlor de directori ale unităţilor de învăţământ din orașul Rupea

Hotărârea nr.101/28.09.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil (rectificare suprafata , trecere pe UAT Orasul Rupea , actualizare descriere constructii), numar topografic 10120/87/1 inscris in CF nr. 100356 Ungra ( Scoala si Gradinita din GARA RUPEA), proprietar PRIMARIA ORAS RUPEA, imobilul are suprafata totala de 3061 mp

Hotărârea nr.100/28.09.2021 privind aprobarea statului de functii, a organigramei si a ROF-ului Spitalului orasenesc Rupea

        Anexa 3 la Hotărârea nr.99/28.09.2021 Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Cantina de ajutor social”

        Anexa 2 la Hotărârea nr.99/28.09.2021 ORGANIGRAMA CANTINA SOCIALA

        Anexa 1 la Hotărârea nr.99/28.09.2021 – STAT DE FUNCȚII

Hotărârea nr.99/28.09.2021 privind aprobarea statului de functii si organigramei Cantinei Sociale a Orasului Rupea

        Anexa la Hotărârea nr.98/28.09.2021 – PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021 PROPUS

Hotărârea nr.98/28.09.2021 privitor la aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2021

Hotărârea nr.97/28.09.2021 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Rupea, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din orasul Rupea, în anul şcolar 2021-2022

Hotărârea nr.96/28.09.2021 privind aprobarea arondarii Cresei oralului Rupea la Gradinita cu Program Prelungit a orasului Rupea

Hotărârea nr.95/28.09.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprieatea orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere

Hotărârea nr.94/28.09.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprieatea privată a orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Caietului de sarcini privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere

Hotărârea nr.93/23.09.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.92/23.09.2021 pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol al unui teren extravilan Hotărârea nr.92/23.09.2021 pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol al unui teren extravilan

Hotărârea nr.91/23.09.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent Proiectului tehnic pentru lucrarea de investitii „Desfacere si construire pasarela peste paraul Cozd in orasul Rupea, jud. Brasov’’, proiect finatat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020

Hotărârea nr.90/23.09.2021 privind actualizarea Devizului General aferent Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit Rupea’’, proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020”

Hotărârea nr.89/15.09.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 100591 inscris in CF nr. 100591 Hoghiz, proprietar Orasul RUPEA

Hotărârea nr.88/03.09.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita catre ADI ”ECO ZONA RUPEA ” a unei incaperi a imobilului din str. Republicii nr. 169      
        Anexa 3 la Hotărârea nr.87/03.09.2021 PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

        Anexa 2 la Hotărârea nr.87/03.09.2021 Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri pe anul 2021

       Anexa 1 la Hotărârea nr.87/03.09.2021 – BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELLLTUIELI

Hotărârea nr.87/03.09.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021

Hotărârea nr.86/03.09.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.85/16.08.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date IMOBIL – MODIFICARE SUPRAFATA Rupea proprietatea orasului Rupea inscris in CF nr. 100591 Hoghiz , in suprafata totala de 336240 mp situat pe teritoriul administrativ al Comunei Hoghiz

Hotărârea nr.84/16.08.2021 privind aprobarea demisiei unui membru CA Spital Oasenesc Rupea , a demisiei unui membru supleant si desemnarea unui nou reprezentant in Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Rupea si respectiv a unui membru supleant

Hotărârea nr.83/16.08.2021 privitor la aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2021

Hotărârea nr.82/16.08.2021 Asocierea U.A.T. RUPEA în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO ZONA RUPEA” cu următoarele unități administrativ teritoriale: UAT Homorod, UAT Ungra, UAT Cața, UAT Ticușu, UAT Racoș, UAT Hoghiz și UAT Soars

Hotărârea nr.81/16.08.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita catre GAL Asociația Transilvană Brașov Nord a unei incaperi a imobilului din str. Republicii nr. 117, loc. Rupea, jud. Brasov

Hotărârea nr.80/16.08.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 100682 inscris in CF nr. 100682 Hoghiz, proprietar Orasul RUPEA

         Anexa la Hotărârea nr.79/16.08.2021 TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2022

Hotărârea nr.79/16.08.2021 Aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

        Anexa 2 la Hotărârea nr.78/16.08.2021 PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

        Anexa 1 la Hotărârea nr.78/16.08.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.78/16.08.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021

Hotărârea nr.77/16.08.2021 pentru modificarea HCL nr. 3/2021, modificata prin HCL nr.46/2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021

Hotărârea nr.76/16.08.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.75/25.06.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a unor imobile – podete – situate in intravilanul orasului Rupea

        Anexa la Hotărârea nr.74/25.06.2021 ACORD pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea Rutei Fortificațiilor în județul Brașov”

Hotărârea nr.74/25.06.2021 privind aprobarea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea Rutei Fortificațiilor în județul Brașov”

       Anexa la Hotărârea nr.73/25.06.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021

Hotărârea nr.73/25.06.2021 privitor la aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2021

Hotărârea nr.72/25.06.2021 privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea

Hotărârea nr.71/25.06.2021 privind componența echipei mobile precum și aprobarea pocedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul orașului Rupea pentru intervenția de urgență în cazurile de vilență domestică

Hotărârea nr.70/25.06.2021 Referitor la aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Rupea

       Anexa 3 Hotărârea nr.69/25.06.2021 PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

       Anexa 2 Hotărârea nr.69/25.06.2021 Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri pe anul 2021

       Anexa 1 Hotărârea nr.69/25.06.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.69/25.06.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021

Hotărârea nr.68/25.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral DS 107, DS 110 artera strada Muncii domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii

Hotărârea nr.67/26.05.2021 privind aprobare Proiect cu titlul Semnalizare Rutiera pe strada Sergent Boieriu Nicolae , o parte din strada Cetatii si Str. 15 Noiembrie , intocmit de SC DAMAR PROIECT SRL Brasov

         Anexa la Hotărârea nr.66/26.05.2021 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
Hotărârea nr.66/26.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2021

        Anexa 2 la Hotărârea nr.65/26.05.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021

        Anexa 1 la Hotărârea nr.65/26.05.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021 PROPUS

Hotărârea nr.65/26.05.2021 privitor la aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2021

Hotărârea nr.64/26.05.2021 privind aprobarea statului de functii, organigramei, ROF si ROI Spitalului orasenesc Rupea

        Anexa 3 la Hotărârea nr.63/26.05.2021 CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL RUPEA

        Anexa 2 la Hotărârea nr.63/26.05.2021 CAIET DE SARCINI “SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC” AL ORAŞULUI RUPEA

        Anexa 1 la Hotărârea nr.63/26.05.2021 STUDIU DE OPORTUNITATE privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public din oraşul Rupea

Hotărârea nr.63/26.05.2021 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

        Anexa 4 la Hotărârea nr.62/26.05.2021 PROGRAM UNITAR DE ACŢIUNE AL SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE ȊN ORAŞUL RUPEA PENTRU ANUL 2021

        Anexa 3 la Hotărârea nr.62/26.05.2021 CONTRACT CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE ŞI DERATIZARE, ÎN ORAŞUL RUPEA

        Anexa 2 la Hotărârea nr.62/26.05.2021 CAIET DE SARCINI al serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

       Anexa 1 la Hotărârea nr.62/26.05.2021 STUDIU DE OPOTUNITATE privind darea în administrare prin gestiune directă a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.62/26.05.2021 privind privind darea în administrare prin gestiune directă a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.61/26.05.2021 privind modificarea HCL nr. 53/18.09.2020 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

       Anexa 2 la Hotărârea nr.60/26.05.2021 PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

       Anexa 1 la Hotărârea nr.60/26.05.2021 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINATATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Hotărârea nr.60/26.05.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021

        Anexa la Hotărârea nr.59/26.05.2021 privind implementarea proiectului “Îmbunătățirea serviciilor sociale din Orașul Rupea prin achiziția de echipamente și dotări specifice”

Hotărârea nr.59/26.05.2021 privind implementarea proiectului “Îmbunătățirea serviciilor sociale din Orașul Rupea prin achiziția de echipamente și dotări specifice”

Hotărârea nr.58/17.05.2021 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare operativa a SPITALULUI ORASENESC RUPEA , drept inscris in CF nr. 101865 Rupea , cu numar top 652/2 , proprietar ORASUL RUPEA in suprafata de 984 mp..situat in intravilanul localitatii Rupea
          Anexa 2 la Hotărârea nr.57/17.05.2021 PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021
          Anexa 1 la Hotărârea nr.57/17.05.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Hotărârea nr.57/17.05.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021
          Anexa la Hotărârea nr.56/27.04.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021
        Anexa la Hotărârea nr.56/27.04.2021 PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU PROIECTUL „DESFACERE SI CONSTRUIRE PASARELA PESTE PARAUL COZD, ORASULUI RUPEA, JUDETUL BRASOV”
          Anexa la Hotărârea nr.56/27.04.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021 PROPUS
Hotărârea nr.56/27.04.2021 privitor la aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2021
          Anexă la Hotărârea nr.55/27.04.2021 Gradul de realizare a veniturilor totale
Hotărârea nr.55/27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2021
Hotărârea nr.54/27.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral DS 1791 str 15 Noiembrie domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii
Hotărârea nr.53/27.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral DS 1790 str Sergent Boieriu Nicolae , imobil aflat in domeniu public al ORASULUI RUPEA, situat in intravilanul localitatii
Hotărârea nr.52/27.04.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a – imobilelor – teren forestier , parcelele nr. 1478,1379,1371/1,1320,1404,123,127,128,129,130,131,114,54, 640, 740,744,745,746,749,526/1,526/2,527,1109,1096,1,139, 1479,1483,1480,1481,1482,41,45,44 in suprafata totala de 1736,50 ha
Hotărârea nr.51/27.04.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului Rupea, in domeniul public al statului romana a unui imobil
          Anexă la Hotărârea nr.50/27.04.2021 REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA COMERŢULUI STRADAL/TERASELOR ÎN ORAȘUL RUPEA
Hotărârea nr.50/27.04.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea comerţului stradal/teraselor în orașul Rupea
Hotărârea nr.49/27.04.2021 privind modificarea HCL nr. 53/18.09.2020 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
Hotărârea nr.48/27.04.2021 pentru revocarea HCL nr. 9/2021 privind aprobare tarife spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta
          Anexă la Hotărârea nr.47/27.04.2021 Programul de investitii pentru anul 2021
Hotărârea nr.47/27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021
Hotărârea nr.46/27.04.2021 pentru modificarea HCL nr. 3/2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021
Hotărârea nr.45/27.04.2021 pentru aprobarea acordarii unei denumiri Bibilotecii orasenesti a orasului Rupea
Hotărârea nr.44/27.04.2021 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 66/2020 privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Rupea
Hotărârea nr.43/27.04.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă
          Anexa 2 la Hotărârea nr.42/30.03.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE ANUL 2021
          Anexa 1 la Hotărârea nr.42/30.03.2021 Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2021 a orasului Rupea
Hotărârea nr.42/30.03.2021 Privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2021
Hotărârea nr.41/30.03.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de actualizare date imobil cu numar cadastral 159 inscris in CF nr. 102518 Rupea , proprietar COMUNA RUPEA situat in intravilanul orasului Rupea
Hotărârea nr.40/30.03.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral HC 1794 domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii
Hotărârea nr.39/30.03.2021 pentru aprobarea modificarii anexei nr. 4 – model contract de inchiriere la HCL nr. 77/18.12.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprieatea privată a orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Caietului de sarcini privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere
Hotărârea nr.38/30.03.2021 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune a SC SOLAR ENERGY SAFIR SRL , drept inscris in CF nr. 100682 Hoghiz , cu numar cadastral 100682 , proprietar ORASUL RUPEA in suprafata de 127.200 mp..situat inextravilanul localitatii Hoghiz
Hotărârea nr.37/30.03.2021 pentru revocarea HCL nr. 12/18.02.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu nr. cadastral 79,top 1555/1/2,1555/2/2 teren cu categoria de folosinta curti consructii ,in suprafata de 889 mp. inscris in CF 100312 Rupea situat in intravilanul orasului Rupea
Hotărârea nr.36/30.03.2021 privind aprobarea modificarii art. 9 alin 3 din Regulamentul de Pasunat de pe teritoriul administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL nr. 16/12.04.2017
Hotărârea nr.35/30.03.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Alipire imobile , imobille cu numar topografic nr. 2706/1/6/4/b/1 inscris in CF nr. 102854 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA si imobilul cu nr, cad 102089 inscris in CF nr. 102089 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 662 mp
Hotărârea nr.34/30.03.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent Proiectului tehnic pentru lucrarea de investitii „Desfacere si construire pasarela peste paraul Cozd in orasul Rupea, jud. Brasov’’, proiect finatat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020
          Anexă la Hotărârea nr.33/30.03.2021 STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea, prin concesionare, a gestiunii serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din orașul Rupea
Hotărârea nr.33/30.03.2021 Privind aprobarea delegarii Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al orasului Rupea
          Anexă la Hotărârea nr.32/30.03.2021 Regulament de vizitare a monumentului istoric Cetatea Rupea
Hotărârea nr.32/30.03.2021 Pentru aprobarea Regulamentului de vizitare a Cetatii orasului Rupea
Hotărârea nr.31/30.03.2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 460/29.02.2012
          Anexa 2 la Hotărârea nr.30/30.03.2021 SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI Privind Consiliul de Administraţie al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
Hotărârea nr.30/30.03.2021 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public Rupea SRLavand ca autoritate tutelara , precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabileprecum si a scrisorii de asteptari
Hotărârea nr.29/30.03.2021 Privind aprobarea depunerii de catre orasul Rupea a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020
Hotărârea nr.28/30.03.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Serviciul de Ambulanta Judetean Brasov a imobilului in care functioneaza din str. Republicii nr. 130-132
Hotărârea nr.27/30.03.2021 privind desemnarea a doi reprezentanti ca si membri supleanti in Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Rupea
Hotărârea nr.26/30.03.2021 privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului orasenesc Rupea
Hotărârea nr.25/30.03.2021 Privitor la neasumarea, de cate UAT orasul Rupea a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023
Hotărârea nr.19/10.02.2021 Privind: modificare art. 2 la HCL nr. 55/2020 pentru aprobarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc Rupea prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice” , modificat prin HCL nr. 78 din 18.12.2020

Hotărârea nr.18/10.02.2021 privind aprobarea participarii in calitate de asociat in cadrul proiectului ”Putem mai mult impreuna”, in cadrul programului „Dezvoltare locala reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor „ finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul de Propuneri de Proiecte, ”Cresterea incluziunii si abilitatea Romilor”, alocarea tematica C- Proiecte de abilitate a romilor

Hotărârea nr.17/10.02.2021 Privind aprobarea proiectului „Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare”

Hotărârea nr.16/10.02.2021 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

Hotărârea nr.15/10.02.2021 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2021-2022

Hotărârea nr.14/10.02.2021 Pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 5/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC al Orasului Rupea a unui imobil

Hotărârea nr.13/10.02.2021 privind cuantumului burselor pentru anul scolar 2020-2021 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea

Hotărârea nr.12/10.02.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu nr. cadastral 79,top 1555/1/2,1555/2/2 teren cu categoria de folosinta curti consructii ,in suprafata de 889 mp. inscris in CF 100312 Rupea situat in intravilanul orasului Rupea

Hotărârea nr.11/10.02.2021 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

Hotărârea nr.10/10.02.2021 privind stabilirea taxelor locale de piata

Hotărârea nr.09/10.02.2021 Privind aprobare tarife spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

Hotărârea nr.08/10.02.2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2021

Hotărârea nr.07/10.02.2021 Privind incetarea de drept prin DECES a mandatului de consilier local a domnului ADAM ZOLTAN

Hotărârea nr.06/10.02.2021 Privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatului de consilier local a domnului Kalman Mihai Levente

Hotărârea nr.05/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC al Orasului Rupea a unui imobil

Hotărârea nr.04/14.01.2021 privind aprobarea Proiectului cu titlul titlul proiect: „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID – 19” proiect finatat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Hotărârea nr.03/06.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021

Hotărârea nr.02/06.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

Hotărârea nr.01/06.01.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă