Hotărârea nr.51/21.07.2022 privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare locală a orasului Rupea, pentru perioada 2018 – 2030 , aprobata prin HCL nr. 11/2018

Hotărârea nr.50/21.07.2022 privitor la “Planul Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021- 2027
Hotărârea nr.49/21.07.2022 privitor la “Aprobare Monografie Turistica oras Rupea”
              Anexa la Hotărârea nr.48/21.07.2022 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.48/21.07.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022
Hotărârea nr.47/21.07.2022 privind stabilirea taxelor locale de piata
Hotărârea nr.46/21.07.2022 privind incetarea de drept prin DECES a mandatului de consilier local a domnului SARAFINCEANU BUIBAȘ GHEORGHE
            Anexa la Hotărârea nr.45/30.05.2022 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2022
Hotărârea nr.45/30.05.2022 Privitor la : aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2022
Hotărârea nr.44/30.05.2022 privind modificarea HCL nr. 79/16.08.2021 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
Hotărârea nr.43/30.05.2022 privind aprobarea statului de functii al Spitalului orasenesc Rupea.
Hotărârea nr.42/30.05.2022 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase
Hotărârea nr.41/30.05.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022
Hotărârea nr.40/30.05.2022 Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO Mediu” Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov
Hotărârea nr.39/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar topografic (655/1/b, 655/2,655/3)1 inscris in CF nr. 102841 Rupea, proprietar STATUL ROMAN – drept de adminstrare Consiliul Popular al orasului Rupea, cu o suprafata totala de 2452 mp,imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.38/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numarul topografic 6836/348 inscris in CF nr. 101905 Rupea, str. Republicii nr. 171 imobil aflat in domeniul privat al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.37/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil (rectificare suprafata), imobil cu numar topografic 652/2 inscris in CF nr. 101865 Rupea ,proprietar ORASUL RUPEA, imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.36/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar 386 inscris in CF nr. 101359 Rupea proprietar ORASUL RUPEA imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.35/30.05.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar topografic 349 inscris in CF nr. 100948 Rupea ,proprietar COMUNA RUPEA imobil aflat in domeniul public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii.
Hotărârea nr.34/30.05.2022 referitor modificare art. 1 din HCL nr. 130/14.12.2021 -Pentru aprobarea declararii ca bun public de interes local a terenului inscris in CF nr. 106325 Hoghiz, teren arabil aflat in proprietatea privata a orasului Rupea

Hotărârea nr.33/30.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință
           DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICĂ
Hotărârea nr.32/27.05.2022 pentru aprobarea proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete, Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor”, în cadrul PNNR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârea nr.31/11.04.2022 privind actualizarea Devizului General aferent Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit Rupea’’, proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 ”

Hotărârea nr.30/11.04.2022 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.29/21.03.2022 privind instituirea unui drept de uz si servitute legala de trecere subterana si supraterana, cu titlu gratuit, in favoarea Engie Romania SA si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

Hotărârea nr.28/21.03.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spatiu comercial aflat în administrarea orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere

Hotărârea nr.27/21.03.2022 privind aprobarea Planului de actiune locala in vederea imbunatatirii situatiei comunitatii de romi din orasul Rupea, in vederea implementarii proiectul ”Putem mai mult impreuna”

Hotărârea nr.26/21.03.2022 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilului cu numar top 6556/2 inscris in CF nr. 102224 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 20195 mp.

Hotărârea nr.25/21.03.2022 privind trecerea in domeniul public al Judetului Brasov a imobilului teren cu numar cadastral 106105 , inscris in CF nr. 106105 Hoghiz , proprietar ORASUL RUPEA domeniul public in suprafata de 50.000 mp. situat in extravilanul localitatii Hoghiz.

          Anexă la Hotărârea nr.24/21.03.2022 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Hotărârea nr.24/21.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2022

Hotărârea nr.23/21.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru comisia de evaluare a perfomantelor profesionale ale Secretarului General UAT

Hotărârea nr.22/21.03.2022 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

          Anexă la Hotărârea nr.21/21.03.2022 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Hotărârea nr.21/21.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2022

Hotărârea nr.20/21.03.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020*, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Rupea pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare

Hotărârea nr.19/21.03.2022 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Orășenesc Rupea

          Anexă la Hotărârea nr.18/21.03.2022 PLAN DE ACHIZIȚII

Hotărârea nr.18/21.03.2022 privitor la : aprobarea planului de achizitii pentru proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID- 19”

          Anexă la Hotărârea nr.17/21.03.2022 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2022 – VENITURI

Hotărârea nr.17/21.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2022

Hotărârea nr.16/21.03.2022 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 3/2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2021 in anul 2022

          Anexa 2 la Hotărârea nr.15/21.03.2022 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2022

          Anexa 1 la Hotărârea nr.15/21.03.2022 Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2022 a orasului Rupea

Hotărârea nr.15/21.03.2022 privitor la : aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2022

Hotărârea nr.14/11.02.2022 privind modificarea HCL nr. 110/2021 pentru aprobarea Proiectului ” ADUCTIUNE APA POTABILA RUPEA-FISER, JUD.BRASOV proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

Hotărârea nr.13/11.02.2022 privind modificarea HCL nr. 109/2021 pentru aprobarea Proiectului ” COLECTARE APE PLUVIALE, CANAL COLECTOR, RUPEA JUD. BRASOV, proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

Hotărârea nr.12/11.02.2022 privind modificarea HCL nr. 108/2021 pentru aprobarea Proiectului ” Amenajare retea de apa si extindere retea canalizare Fiser, Rupea, proiect finatat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

          Anexă la Hotărârea nr.11/26.01.2022 AJUSTARE TARIFE PE CAPITOLE DE DEVIZ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU ANUL 2022

HOTĂRÂREA nr.11/26.01.2022 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice iluminat public prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.10/26.01.2022 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.9/26.01.2022 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2022

Hotărârea nr.8/26.01.2022 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.7/26.01.2022 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2022-2023

          Anexă la Hotărârea nr.6/26.01.2022 PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM GARANTAT, PENTRU ANUL 2022

Hotărârea nr.6/26.01.2022 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

Hotărârea nr.5/26.01.2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2022

Hotărârea nr.4/26.01.2022 privind cuantumului burselor pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea

Hotărârea nr.3/06.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2021 in anul 2022

Hotărârea nr.2/06.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

Hotărârea nr.1/06.01.2022 privind alegerea preşedintelui de sedinţă