HOTARAREA NR. 118 / 15.12.2023 privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru anul 2024
HOTARAREA NR. 117 / 15.12.2023 privind aprobarea unei scutiri de la plata impozitului
HOTARAREA NR. 116 / 15.12.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare parțial strada 15 noiembrie, de la nr. 13, până la strada Sergent Boieriu Nicolae, bl. 15A”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTARAREA NR. 115 / 15.12.2023 pentru modificarea HCL nr. 72/2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024
           Anexa nr. 1 la Hotârârea nr.115 / 15.12.2023 TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2024
HOTARAREA NR. 114 / 15.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023
          Anexa nr. 1 la Hotârârea nr.114 / 15.12.2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI HOTARAREA NR. 112 / 27.11.2023 Privind actualizarea pozitiei 356 din domeniul public prin aprobarea unei documentatii tehnice de prima inscriere imobil situat in orasul Rupea str. Cetatii nr. 115, cu o suprafata totala de 8577 mp. (Liceul St O Iosif)
HOTARAREA NR. 111 / 27.11.2023 pentru aprobarea modificarii art.1 si 2 din HCL nr. 91/2023 privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT al Orasului Rupea a unor imobile
HOTARAREA NR. 110 / 27.11.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC al Orasului Rupea a unui imobil
HOTARAREA NR. 109 / 27.11.2023 privind subventionarea din bugetul local al orasului Rupea a meselor zilnice acordate de la Cantina orasului Rupea elevilor din Liceul ST. O. Iosif Rupea
HOTARAREA NR. 108 / 27.11.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a materialului lemnos
HOTARAREA NR. 107 / 27.11.2023 privind Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Orașului Rupea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului Comunitar Consultativ al Orașului Rupea.
          Anexa nr. 1 la Hotârârea nr.107 / 27.11.2023 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV AL ORAȘULUI RUPEA
HOTARAREA NR. 106 / 27.11.2023 Referitor la aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Rupea
          Anexa nr. 1 la Hotârârea nr.106 / 27.11.2023 ORGANIGRAMA U.A.T ORASUL RUPEA
          Anexa nr. 2 la Hotârârea nr.106 / 27.11.2023 STAT DE FUNCȚII U.A.T ORASUL RUPEA

HOTARAREA NR. 105 / 27.11.2023 Privitor la : aprobarea Programul de achizitii pentru proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIAL DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT ORAȘUL RUPEA”
          Anexa nr. 1 la Hotârârea nr.102 / 27.11.2023 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PROIECT ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT RUPEA”
         Anexa nr. 1 Hotararea Consiliului Local nr.104/2023 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii Dotarea cu mobilier, material didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din UAT Orașul Rupea

Hotârârea nr.102 / 27.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023
          Anexa nr. 1 Hotararea Consiliului Local nr.102/2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.101 / 30.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Infiintare platforma comunală TIP PC4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în orașul Rupea , judetul Brașov” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – ANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD

      Anexa la Hotărârea nr.101 / 30.10.2023 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI “Infiintare platforma comunală TIP PC 4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în orașul Rupea , judetul Brașov” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD

Hotărârea nr.100 / 30.10.2023 privind implementarea proiectului “Infiintare platforma comunală TIP PC4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în orașul Rupea , judetul Brașov” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD

       Anexa la Hotărârea nr.100 / 30.10.2023 MEMORIU JUSTIFICATIV privind implementarea proiectului “Infiintare platforma comunală TIP PC 4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în orasul Rupea judetul Brasov” prin intermediul Programului National de Redresare si Rezilienta, gestionat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile – Sub-investiția I1.A-B – SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD

Hotărârea nr.99 / 26.10.2023 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiție

      Anexa la Hotărârea nr.99 / 26.10.2023 Devizul general ACTUALIZARE PT-V2-RECOMANDATA-CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA, JUDETUL BRASOV

Hotărârea nr.98 / 26.10.2023 Privind aprobarea demisiei unui membru CA Liceul Șt. O. Iosif Rupea si desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administrație al Liceiului Șt. O. Iosif Rupea în anul şcolar 2023-2024

Hotărârea nr.97 / 26.10.2023 Privind aprobarea documentatiei – faza PTh – proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „ Construirea de locuințe nZEB pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialist din sănătate și învățământ.

       Anexa la Hotărârea nr.97 / 26.10.2023 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții CONSTRUIRE LOCUINȚE NZEB PLUS PENTU TINERI ÎN ORAȘUL RUPEA

Hotărârea nr.96 / 26.10.2023 Privind alegerea presedintelului de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 26.10.2023

Hotărârea nr.95 / 19.10.2023 privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investiția: ”RK, modernizare si dotare Spitalul orășenesc Rupea, oraș Rupea, județul Brașov”

Hotărârea nr.94 / 10.10.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete, Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor”, în cadrul PNNR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor legate de proiect

      Anexa 1 la Hotărârea nr.94 / 10.10.2023 DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

      Anexa 2 la Hotărârea nr.94 / 10.10.2023 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Hotărârea nr.93 / 10.10.2023 pentru revocarea HCL nr. 86/17.08.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua incaperi dintr-un imobil aflat în proprieatea orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere

Hotărârea nr.92 / 10.10.2023 Privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate Bugetului local al orașului Rupea, de către persoana juridica radiate de la Oficiul Registrului Comerțului

Hotărârea nr.91 / 10.10.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT al Orasului Rupea a unor imobile

Hotărârea nr.90 / 10.10.2023 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Rupea, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din orasul Rupea,în anul şcolar 2023-2024

Hotărârea nr.89 / 10.10.2023 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.88 / 10.10.2023 privind aprobarea demisiei unui membru CA Spital Oasenesc Rupea si desemnarea unui nou reprezentant in Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Rupea

Hotărârea nr.87 / 10.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023

      Anexa la Hotărârea nr.87 / 10.10.2023 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Hotărârea nr.86 / 17.08.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua incaperi dintr-un imobil aflat în proprieatea orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere

Hotărârea nr.85 / 17.08.2023 Privind atestarea apatenentei la domeniul public a unor drumuri de exploatare din extravilanul orasului Rupea

Hotărârea nr.84 / 17.08.2023 privind aprobarea proiectului ”Digitalizarea Spitalului Orășenesc Rupea” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență – Componenta C7 – Tranformare digitală – Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

      Anexa 1 la Hotărârea nr.84 / 17.08.2023 DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ”RK, modernizare si dotare Spitalul orășenesc Rupea, oraș Rupea, județul Brașov” / Faza de proiectare: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

      Anexa 2 la Hotărârea nr.84 / 17.08.2023 BUGET Digitalizare Spitalul orășenesc Rupea

      Anexa 3 la Hotărârea nr.84 / 17.08.2023 Acord de parteneriat

Hotărârea nr.83 / 17.08.2023 privitor la neasumarea, de cate UAT orasul Rupea a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2029

Hotărârea nr.82 / 17.08.2023 privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare locală a orasului Rupea, pentru perioada 2018 – 2030 , aprobata prin HCL nr. 11/2018 si actualizata prin HCL nr. 55/2022, si HCL nr. 75/2023

      Anexa la Hotărârea nr.82 / 17.08.2023 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI RUPEA 2017-2030

Hotărârea nr.81 / 17.08.2023 privind actualizarea Devizului General aferent Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul “Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit Rupea”, proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020

      Anexa la Hotărârea nr.81 / 17.08.2023 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii actualizat la data de 28.03.2023 Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădinița cu program prelungit Rupea

Hotărârea nr.80 / 31.07.2023 privind aprobare Regulament privind prestarea de activități în folosul comunității dispusă de instanță ca sancțiune contravențională

Hotărârea nr.79 / 31.07.2023 privind darea in folosinta gratuita a unui imobil

      Anexa Hotărârea nr.79 / 31.07.2023 CONTRACT DE COMODAT

Hotărârea nr.78 / 31.07.2023 pentru modificare HCL nr. 10/16.02.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov

      Anexa nr.1 Hotărârea nr.78 / 31.07.2023

      Anexa nr.2 Hotărârea nr.78 / 31.07.2023

Hotărârea nr.77 / 31.07.2023 privind implementarea proiectului „Achiziție utilaje și echipamente orașul Rupea, județul Brașov”

     Anexa Hotărârea nr.77 / 31.07.2023

Hotărârea nr.76 / 31.07.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a materialului lemnos

Hotărârea nr.75 / 31.07.2023 privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare locală a orasului Rupea, pentru perioada 2018 – 2030 , aprobata prin HCL nr. 11/2018 si actualizata prin HCL nr. 51/21.07.2022

Hotărârea nr.74 / 31.07.2023 privitor la : aprobarea acualizarii Programul anual de achizitii pentru anul 2023

      Anexa Hotărârea nr.74 / 31.07.2023 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2023 anexa HCL nr. 75/2023

Hotărârea nr.73 / 31.07.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului Rupea, in domeniul public al Judetului Brasov a unui imobil.

Hotărârea nr.72 / 31.07.2023 Aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024

      Anexa LA Hotărârea nr.72 / 31.07.2023 TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2024

Hotărârea nr.71 / 31.07.2023 privind aprobarea regulametului si stabilirea taxelor locale de piata

       Anexa 1 la Hotărârea nr.71 / 31.07.2023 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

       Anexa 1A la Hotărârea nr.71 / 31.07.2023 Cerere atribuire loc în piață

       Anexa la Hotărârea nr.71 / 31.07.2023 REGULAMENTUL PENTRU FUNCŢIONAREA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SI A TARGURILOR DIN ORASUL RUPEA

      Anexa la Hotărârea nr.71 / 31.07.2023 Piața mare

      Anexa la Hotărârea nr.71 / 31.07.2023 Piața de cereale

Hotărârea nr.70 / 31.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023

      Anexa la Hotărârea nr.70 / 31.07.2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Hotărârea nr.69 / 12.07.2023 Privind atestarea apatenentei la domeniul public a doua poduri din intravilanul orasului Rupea

Hotărârea nr.68 / 28.06.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023

        Anexa la Hotărârea nr.68 / 28.06.2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.67 / 28.06.2023 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilul imobilul cu numar cadastral 103356 inscris in CF nr. 103356 Rupea , proprietar UAT ORASUL RUPEA, in suprafata totala de 1637 mp

Hotărârea nr.66 / 28.06.2023 Privind atestarea apatenentei la domeniul public a unor strazi din intravilanul orasului Rupea

Hotârârea nr.65 / 28.06.2023 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.64 / 29.05.2023 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 100277 inscris in CF nr. 100277 Rupea , proprietar UAT ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 94.514 mp, situate in intravilanul orasului Rupea

Hotărârea nr.63 / 29.05.2023 privind numire persoana responsabila cu privire la ratificarea actelor emise de consiliul de administraţie al RPL Ocolul Sivic Padurea Bogatii RA pentru perioada 07.12.2022-11.05.2023

Hotărârea nr.62 / 29.05.2023 Privind aprobarea participării UAT orasul Rupea. la apelul de proiecte cu titlul „Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

Hotărârea nr.61 / 29.05.2023 Privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatului de consilier local a domnului Grusea Lucian Constantin

Hotărârea nr.60 / 29.05.2023 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 108/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extindere și reabilitare canalizare Rupea-Gara, Oraș Rupea, județul Brașov”

       Anexa 1 la Hotărârea nr.60 / 29.05.2023 Componenta C1 – MANAGEMENTUL APEI

       Anexa 2 la Hotărârea nr.60 / 29.05.2023 NECESITATEA, OPORTUNITATEA ŞI POTENTIALUL ECONOMIC AL INVESTIŢIEI

Hotărârea nr.59 / 29.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Construirea de locuințe nZEB pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialist din sănătate și învățământ.

        Anexa la Hotărârea nr.59 / 29.05.2023 DEVIZ GENEREAL al obiectivului de investiții CONSTRUIRE LOCUINTE NZEB PLUS PENTRU TINERI IN ORASUL RUPEA

Hotărârea nr.58 / 18.05.2023 privind aprobarea acordare sprijin finaciar unei unitati de cult

Hotărârea nr.57 / 18.05.2023 privind aprobare bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, raportul administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2022 și balanța de verificare a societății SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.56 / 18.05.2023 privind aprobarea înființarii Asociației „ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE –TRANSILVANIA CENTRU”

       Anexa 1 la Hotărârea nr.56 / 18.05.2023 ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI „ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE – TRANSILVANIA CENTRU”

       Anexa 2 la Hotărârea nr.56 / 18.05.2023 STATUT ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE – TRANSILVANIA CENTRU

Hotărârea nr.55 / 18.05.2023 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilul ,cu numar cadastral 103693 inscris in CF nr. 103693 Rupea , proprietar UAT ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 3133 mp

Hotărârea nr.54 / 18.05.2023 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilul imobilul cu numar cadastral 102489 inscris in CF nr. 102489 Rupea , proprietar UAT ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 830.381 mp

Hotărârea nr.53 / 18.05.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile

Hotărârea nr.52 / 18.05.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a imobilului teren cu numar topografic 217/2/b/2/a , inscris in CF nr. 101373 Rupea ( cantina, internat) , proprietar STATUL ROMAN asupra terenului, GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ST O IOSIF RUPEA drept de admnistrare , in suprafata de 6800 mp.,situat in intravilanul localitatii

Hotărârea nr.51 / 18.05.2023 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil (rectificare suprafata,inregistrarea in planul cadastral, intabularea dreptului de proprietate asupra terenului in favoarea Orasului Rupea) pentru imobilul cunumar topografic 666/2 inscris in CF nr. 100142 Rupea ( Casa de cultura), proprietar ORASUL RUPEA cu o suprafata totala de 891 mp.

Hotărârea nr.50 / 18.05.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile

Hotărârea nr.49 / 18.05.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023

       Anexa la Hotărârea nr.49 / 18.05.2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.48 / 18.05.2023 Referitor modificarea utilizarii in anul 2023, de catre orasul Rupea a excedentului activitatilor finatate integral din venituri proprii

Hotărârea nr.47 / 18.05.2023 pentru insusirea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, ca anexa a contractului de delegare

Hotărârea nr.46 / 18.05.2023 pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD

Hotărârea nr.45 / 18.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Aducțiune apă potabila Rupea-Fișer, jud.Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr.42 / 20.04.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023

      Anexa la Hotărârea nr.42 / 20.04.2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotărârea nr.41 / 20.04.2023 Referitor modificarea utilizarii in anul 2023, de catre orasul Rupea a excedentului activitatilor finatate integral din venituri proprii

Hotărârea nr.40 / 20.04.2023 privind numirea unui membru în calitate de reprezentant al Consiliului Local Rupea, în consiliul de administraţie al RPL Ocolul Sivic Padurea Bogatii RA

Hotărârea nr.39 / 20.04.2023 privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ECO ZONA RUPEA pentru Serviciul de iluminat public

Hotărârea nr.38 / 20.04.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT al Orasului Rupea a unui imobil

Hotărârea nr.37 / 20.04.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2023

Hotărârea nr.36 / 20.04.2023 privind aprobarea modificarii coeficientului de salarizare pentru functia contractuala de consilier primar

Hotărârea nr.35 / 20.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2023

       Anexa 5 la Hotărârea nr.35 / 20.04.2023 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

       Anexa la Hotărârea nr.35 / 20.04.2023 Executia indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Hotărârea nr.34 / 20.04.2023 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2023

      Anexa la Hotărârea nr.34 / 20.04.2023 Parteneriat pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2023 

Hotărârea nr.33 / 20.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2023

      Anexa la Hotărârea nr.33 / 20.04.2023 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Hotărârea nr.32 / 20.04.2023 Privind atestarea apatenentei la domeniul public a unor strazi din orasul Rupea precum si aprobarea documentatiilor cadastrale de prima inscriere pentru unele strazi aflate in inventarul domeniului public al orasului Rupea

Hotărârea nr.31 / 20.04.2023 privind imputernicirea primarului orasului Rupea pentru semnarea unei conventii de constituire a dreptului de traversare si de acces la utilitatile publice

Hotărârea nr.30 / 20.04.2023 privind participarea orasului Rupea în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu

Hotărârea nr.29 / 29.03.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit Rupea’’, proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020”

      Anexa la Hotărârea nr.29 / 29.03.2023 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii actualizat la data de 28.03.2023 reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădinița cu program prelungit Rupea

Hotărârea nr.28 / 29.03.2023 privind indreptare eroare materiala la HCL nr. 9/16.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pentru anul 2023

Hotărârea nr.27 / 29.03.2023 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții: Dotarea cu mobilier, material didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din UAT Orașul Rupea, propus a se realiza prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Componenta 15: Educație

      Anexa 1 la Hotărârea nr.27 / 29.03.2023 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii Dotarea cu mobilier, material didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din UAT Orașul Rupea

      Anexa 2 la Hotărârea nr.27 / 29.03.2023 Cererea de finantare

Hotărârea nr.26 / 28.03.2023 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotărârea nr.25 / 08.03.2023 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar topografic 103/a, 104/a inscris in CF nr. 576 Rupea , teren aferent imobilelor constructii , inscrise in CF nr. 4589 Rupea si respectiv 4590 Rupea proprietari Meyndt Paul si Meyndt Verona si respectiv STATUL ROMAN – (imobil vandut in baza legii nr. 112/1995)

Hotărârea nr.24 / 08.03.2023 privind aprobarea participării UAT ORAS RUPEA la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea nr.23 / 16.02.2023 privind aprobarea asocierii orașului Rupea cu localitățile Zărnești, Feldioara, Râșnov, Codlea, Săcele, Ghimbav, Hălchiu, Sânpetru, Cristian, Hărman și Bran în cadrul Asociației „Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor”

Hotărârea nr.22 / 16.02.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru comisia de evaluare a perfomantelor profesionale ale Secretarului General UAT

Hotărârea nr.21 / 16.02.2023 privind aprobarea statului de functii al Spitalului orasenesc Rupea

Hotărârea nr.20 / 16.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale privind implementarea proictului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod My Smis130963

      Anexa 1 la Hotărârea nr.20 / 16.02.2023 PROTOCOL DE COLABORARE

      Anexa 2 la Hotărârea nr.20 / 16.02.2023 PROTOCOL DE COLABORARE

Hotărârea nr.19 / 16.02.2023 privind aprobarea darii in folosință gratuită a unor bunuri imobile – terenuri din domeniul public Unității Administrativ Teritorială Rupea.către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ECO ZONA RUPEA

      Anexa 1 la Hotârârea nr.19 / 16.02.2023 Lista imobilului aflat în domeniul public al Unității Administrativ Teritorială.RUPEA dat in folosinta către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ECO ZONA RUPEA

       Anexa 2 la Hotârârea nr.19 / 16.02.2023 CONTRACT DE COMODAT

Hotârârea nr.18 / 16.02.2023 privind solicitarea de trecere a imobilului situat în orașul Rupea, str. Republicii nr.325, jud. Brașov, în suprafață de 4986 mp, înscris în cartea funciară CF nr. 100436 Rupea, si CF nr. 101902 Rupea,, din proprietatea CNAS în proprietatea publica a UAT Orașul Rupea

Hotărârea nr.17 / 16.02.2023 privind aprobarea modificarii art. 41 din Regulamentul de organizare și funcționare al Creșei orașului Rupea aprobat prin HCL nr.59/ 18.09.2020

Hotărârea nr.16 / 16.02.2023 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotărârea nr.15 / 16.02.2023 privind: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, construcții si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „RK, modernizare si dotare Spitalul Orasenesc Rupea”, Str. Republicii, nr. 128, orașul Rupea, județul Brașov.

      Anexa la Hotărârea nr.15 / 16.02.2023 DEVIZ GENEREAL al obiectivului de investiții “RK, modernizare si dotare Spital Orasenesc Rupea”

Hotărârea nr.14 / 16.02.2023 privind aprobarea subventionarii din bugetul local al orasului Rupea a meselor zilnice pentru prescolari

Hotărârea nr.13 / 16.02.2023 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

        Anexa la Hotărârea nr.13 / 16.02.2023 PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM GARANTAT, PENTRU ANUL 2023

Hotărârea nr.12 / 16.02.2023 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2023-2024

Hotărârea nr.11 / 16.02.2023 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 66/2020, modificata prin HCL nr. 44/2021, privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Rupea

Hotărârea nr.10 / 16.02.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov

      Anexa la Hotărârea nr.10 / 16.02.2023

Hotărârea nr.9 / 16.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2023

       Anexa 3 Hotărârea nr.9 / 16.02.2023 PROPUNERI OBIECTIVE INVESTITII BUGET 2023

Hotărârea nr.8 / 16.02.2023 referitor la modificare HCL nr. 3/2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2022 in anul 2023

Hotârârea nr.7 / 16.02.2023 Privitor la : aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2023

      Anexă nr.1 la Hotărârea nr.7 / 16.02.2023 Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2023 a orasului Rupea

      Anexă nr.2 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2023
Hotărârea nr.6 / 16.02.2023 privind alegerea viceprimarului orașului Rupea
Hotărârea nr.5 / 09.02.2023 privind atestarea apatenentei la domeniul public a unor strazi din orasul Rupea precum si aprobarea documentatiilor cadastrale de prima inscriere pentru unele strazi aflate in inventarul domeniului public al orasului Rupea
Hotărârea nr.4 / 09.02.2023 modificare HCL nr. 77/ 2022 Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS în orașul Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10-Fondul Local Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC
Hotărârea nr.3 / 05.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2022 in anul 2023

Hotărârea nr.2 / 05.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

Hotărârea nr.1 / 05.01.2023 privind alegerea preşedintelui de sedinţă