Hotârârea nr.37 / 29.04.2024 privind aprobarea unui acord de parteneriat

           Anexa la Hotârârea nr.37 / 29.04.2024 ACORD DE PARTENERIAT

Hotârârea nr.36 / 29.04.2024 privind acordarea unui mandat special în favoarea Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara în domeniul Apei din județul Brașov

Hotârârea nr.35 / 29.04.2024 privind înfiinţarea pe lângă unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Rupea de activităţi finanțate integral din venituri proprii, precum și înfiinţarea in cadrul UAT orasul Rupea, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, fara personalitate juridica

Hotârârea nr.34 / 29.04.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2024

           Anexa la Hotârârea nr.34 / 29.04.2024 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Hotârârea nr.33 / 29.04.2024 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 3/2024, privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2023 in anul 2024

Hotârârea nr.32 / 29.04.2024 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

Hotârârea nr.31 / 28.03.2024 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 25.04.2019, modificata prin HCL nr. 29/2020 privind aprobarea pretului de inchiriere al pajistilor aflate în proprietatea privată a orasului Rupea , judeţul Brașov

Hotârârea nr.30 / 28.03.2024 privind aprobarea proiectului „COLECTARE APE PLUVIALE CANAL COLECTOR , RUPEA JUD. BRASOV ” si a cheltuielilor legate de proiect

Hotârârea nr.29 / 28.03.2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Amenajare rețea de apă și extindere rețea canalizare Fișer, Rupea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

          Anexa 1 la Hotârârea nr.29 / 28.03.2024 Devize apa canal Fiser

          Anexa 2 la Hotârârea nr.29 / 28.03.2024 DEVIZ GENERAL

          Anexa 3 la Hotârârea nr.29 / 28.03.2024 Caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții – APA

          Anexa 4 la Hotârârea nr.29 / 28.03.2024 Caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții – CANAL

Hotârârea nr.28 / 28.03.2024 privind aprobarea unei documentatii tehnice de apartamentare imobil cu nr. Cadastral 104336 inscris in CF nr 104336 Rupea strada Muncii nr. 34 ,documentatie intocmita de SC GIS HIGH VISION SRL , proprietate privata a ORASULUI RUPEA

Hotârârea nr.27 / 28.03.2024 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil (rectificare suprafata) documentatie intocmita de SC GIS HIGH VISION SRL numar cadastral 104344 inscris in CF nr. 104344 Rupea ( Zona verde Sg. B Nicolae), proprietar ORASUL RUPEA

Hotârârea nr.26 / 28.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2024

Hotârârea nr.25 / 28.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2024

           Anexa la Hotârârea nr.25 / 28.03.2024 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Hotârârea nr.24 / 18.03.2024 privind aprobare deviz general aferent proiectului “ Cresterea eficientei și gestionarea inteligentă a energiei în Cladirea Scolii Gimnaziale – Corp P+2 , Oras Rupea, jud. Brasov”

            Anexa la Hotârârea nr.24 / 28.03.2024 DEVIZ GENERAL proiectului “ Cresterea eficientei și gestionarea inteligentă a energiei în Cladirea Scolii Gimnaziale – Corp P+2 , Oras Rupea, jud. Brasov”

Hotârârea nr.23 / 18.03.2024 privind aprobarea devizului general aferent obiectivului de investitii “ Cresterea eficientei și gestionarea inteligentă a energiei în Cladirea Cresei Orasului Rupea , Oras Rupea, jud. Brasov” finantat prin “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”

          Anexa la Hotârârea nr.23 / 18.03.2024 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții: “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”

Hotârârea nr.22 / 27.02.2024 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local
Hotârârea nr.21 / 27.02.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru comisia de evaluare a perfomantelor profesionale ale Secretarului General UAT
Hotârârea nr.20 / 27.02.2024 privind retragerea dreptului de administrare instituit in favoarea Primariei orasului Rupea, din CF nr. 100112-C1-U5
Hotârârea nr.19 / 27.02.2024 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 20/21.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru Proiect regional de d/ezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020*, a .indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Rupea pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare
Hotârârea nr.18 / 27.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare parțial strada 15 noiembrie, de la nr. 13, până la strada Sergent Boieriu Nicolae, bl. 15A”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotârârea nr.17 / 27.02.2024 PRIVIND APROBAREA “STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI RUPEA, JUDEŢUL BRAȘOV 2024-2030 “ SI A PORTOFOLIULUI DE PROIECTE
Hotârârea nr.16 / 27.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2024
         Anexa 1 la Hotârârea nr.16 / 27.02.2024 Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titlurile de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2024
          Anexa 2 la Hotârârea nr.16 / 27.02.2024 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2024
         Anexa 3 la Hotârârea nr.16 / 27.02.2024 PROGRAM INVESTIȚII 2024

Hotârârea nr.15 / 27.02.2024 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 3/2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2023 in anul 2024
Hotârârea nr.14 / 27.02.2024 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Hotârârea nr.13 / 27.02.2024 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2024
         Anexa 1 la Hotârârea nr.13 / 27.02.2024 Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2024 a orasului Rupea
         Anexa 2 la Hotârârea nr.13 / 27.02.2024 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE Construirea de locuinte nZEB pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in Orasul Rupea

Hotârârea nr.12 / 31.01.2024 privind aprobarea Regulamentului, cuantumurilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență și a beneficiilor sociale, familiilor/persoanelor care se află în situații de necesitate
         Anexa 1 la Hotârârea nr.12 / 31.01.2024 Regulament de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite
         Anexa 2 la Hotârârea nr.12 / 31.01.2024 CRITERII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
Hotârârea nr.11 / 31.01.2024 privind aprobarea unei documentatii tehnice de actualizare date imobil , situat in orasul Rupea, cartea funciara nr. 100329 Rupea nr top 6678,6679,6680 Coasta Cetatii , cu o suprafata totala de 33100 mp. proprietar ORASUL RUPEA
Hotârârea nr.10 / 31.01.2024 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil inscris in cartea funciara nr. 100328 Rupea nr top 248 proprietar ORASUL RUPEA – CETATE
Hotârârea nr.9 / 31.01.2024 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Actualizare date imobil (rectificare suprafata,inregistrarea in planul cadastral) inscris in CF nr. 103329 Rupea ( Strand), proprietar ORASUL RUPEA
Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 privind aprobarea darii in folosință gratuită a unui bun imobil – teren din domeniul privat al Unității Administrativ Teritorială Rupea.către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ECO ZONA RUPEA
          Anexa 1 la Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 CONTRACT DE COMODAT – model
          Anexa 2 la Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 PROGRAM DE ACTIUNI COMUNITARE Pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale
          Anexa 3 la Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 privind aprobarea obiectivului de investiţii “Construire centrală electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în ORAȘ RUPEA, judeţul Brașov
          Anexa 4 la Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 HOTĂRÂREA NR. 104 DIN 27.11.2023
          Anexa 5 la Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 Hotărârea nr.113 / 27.11.2023 privind atestarea apatenentei la domeniul public a zonelor verzi din intravilanul orasului Rupea precum si actualizarea unor pozitii din inventarul domeniului public al orasului Rupea
         Anexa 6 la Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU EPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE, PENTRU ANUL 2024
          Anexa 7 la Hotârârea nr.8 / 31.01.2024 STUDIU DE FEZABILITATE Construire centrală electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în oras Rupea, judeţul Braşov
Hotârârea nr.7 / 31.01.2024 pentru revocarea HCL nr. 19/16.02.2023 privind aprobarea darii in folosință gratuită a unor bunuri imobile – terenuri din domeniul public Unității Administrativ Teritorială Rupea.către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ECO ZONA RUPEA
Hotârârea nr.6 / 31.01.2024 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a materialului lemnos
Hotârârea nr.5 / 08.01.2024 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2024

           Anexa la Hotârârea nr.5 / 08.01.2024 Preturi de referinta R.P.L. O. S. Padurea Bogatii R.A.

Hotârârea nr.4 / 08.01.2024 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2024-2025
Hotârârea nr.3 / 08.01.2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2023 in anul 2024
Hotârârea nr.2 / 08.01.2024 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

Hotârârea nr.1 / 08.01.2024 privind alegerea preşedintelui de sedinţă