PHCL 46/31.07.2020 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Șandru Sorin

PHCL 45/31.07.2020 Privind: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, construcții si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „RK, modernizare si dotare Spitalul Orasenesc Rupea”, Str. Republicii, nr. 128, orașul Rupea, județul Brașov

PHCL 44/31.07.2020 Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al orasului Rupea

PHCL 43/31.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

PHCL 42/31.07.2020 Privind anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Rupea

PHCL 41/31.07.2020 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică

PHCL 40/31.07.2020 privind aprobarea unui Parteneriat cu Asociatia Umanitara Nowero

PHCL 39/31.07.2020 privind aprobarea modificarii Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2020

PHCL 38/31.07.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin finaciar

PHCL 37/30.06.2020 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

PHCL 36/30.06.2020 Privind privind darea în administrare prin gestiune directă a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

PHCL 35/30.06.2020 privind aprobarea ca produsele principale ramase necontractate sa fie valorificate ca material lemnos fasonat la drum auto

PHCL 34/30.06.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT al Orasului Rupea a unor imobile

PHCL 33/30.06.2020 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 102340 inscris in CF nr. 102340 Rupea proprietatea private a orasului Rupea , in suprafata totala de 1700 mp situat extravilanul orasului Rupea

PHCL 32/30.06.2020 Pentru aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotararari care se inainteaza Consiliului Local Rupea

PHCL 31/30.06.2020 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului BOBOIA GHEORGHE
PHCL 30/19.06.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

PHCL 29/29.05.2020 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 25.04.2019 privind aprobarea pretului de inchiriere al pajistilor aflate în proprietatea privată a orasului Rupea , judeţul Brașov
PHCL 28/29.05.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 228/01.04.2020
PHCL 27/29.05.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului de dezinfectie, deratarizare, dezinsectie nr. 229/01.04.2020
PHCL 26/29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc Rupea si a Regulamentului Intern al Spitalului Orasenesc Rupea
PHCL 25/29.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice , statului de functii si organigramei Spitalului orasenesc Rupea
PHCL 24/29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de vizitare al monumentului istoric Cetatea Rupea
PHCL 23/29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
PHCL 22/29.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020
PHCL 21/29.05.2020 privind modificare HCL nr. 3/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020, MODIFICATA PRIN HCL nr. 17/23.03.2020
PHCL 20/23.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2020

PHCL 19/23.03.2020 privind modificare HCL nr. 3/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020

PHCL 18/23.03.2020 Privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2020

PHCL 17/28.02.2020 privind alegerea preşedintelui de sedinţă

PHCL 16/28.02.2020 privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatelor de consilieri locali a domnilor Serban Codruta Maria si Darabant Dan

PHCL 15/28.02.2020 pentru modificarea art. 8 din HCL nr. 87/23.12.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2020

PHCL 14/28.02.2020 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

PHCL 13/28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2020

PHCL 12/28.02.2020 privind aprobarea privind aprobarea Amenajamentului pastoral, volumul 2, pajiști permanente proprietatea persoanelor fizice și juridice Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica ordinara in data de 28.02.2020

PHCL 11/28.02.2020 privind modificarea HCL nr. 54/25.06.2019 pentru modificarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

PHCL 10/28.02.2020 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2020-2021

PHCL 09/28.02.2020 privind aprobarea pretului de vanzare directa catre populatia orasului Rupea a lemnului fasonat

PHCL 08/28.02.2020 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2020

PHCL 07/28.02.2020 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

PHCL 06/28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2020

PHCL 05/28.08.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 460/29.02.2012

PHCL 04/28.08.2020 privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 2 Al HCL nr. 4 din 26.01.2018 pentru aprobarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functiile publice

PHCL 03/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020

PHCL 02/08.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

PHCL 01/08.01.2020 privind alegerea preşedintelui de sedinţă