PHCL nr.02/17.05.2021 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare operativa a SPITALULUI ORASENESC RUPEA , drept inscris in CF nr. 101865 Rupea , cu numar top 652/2 , proprietar ORASUL RUPEA in suprafata de 984 mp..situat in intravilanul localitatii Rupea
          Anexa 2 la PHCL nr.01/17.05.2021 PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021
          Anexa 1 la PHCL nr.01/17.05.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021
PHCL nr.01/17.05.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021
          Anexă la PHCL 14/27.04.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021
          Anexă la PHCL 14/27.04.2021 PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU PROIECTUL „DESFACERE SI CONSTRUIRE PASARELA PESTE PARAUL COZD, ORASULUI RUPEA, JUDETUL BRASOV”1 04 27 REPHAD phcl 14 Anexa Pasarela
          Anexă la PHCL 14/27.04.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021 PROPUS
PHCL 14/27.04.2021 Hotărâre privitor la aprobarea acualizarii: Programul anual de achizitii pentru anul 2021
          Anexă la PHCL 13/27.04.2021 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

PHCL 13/27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2021
PHCL 12/27.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral DS 1791 str. 15 Noiembrie domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii
PHCL 11/27.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral DS 1790 str Sergent Boieriu Nicolae , imobil aflat in domeniu public al ORASULUI RUPEA, situat in intravilanul localitatii
PHCL 10/27.04.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a – imobilelor – teren forestier, parcelele nr. 1478,1379,1371/1,1320,1404,123,127,128,129,130,131,114,54, 640, 740,744,745,746,749,526/1,526/2,527,1109,1096,1,139, 1479,1483,1480,1481,1482,41,45,44 in suprafata totala de 1736,50 ha
PHCL 09/27.04.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului Rupea, in domeniul public al statului romana a unui imobil
          Anexă la PHCL 08/27.04.2021 Regulament privind desfășurarea comerțului stradal/teraselor în orașul Rupea
PHCL 08/27.04.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea comerţului stradal/teraselor în orașul Rupea
PHCL 07/27.04.2021 privind modificarea HCL nr. 53/18.09.2020 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
PHCL 06/27.04.2021 pentru revocarea HCL nr. 9/2021 privind aprobare tarife spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta
          Anexă la PHCL 05/27.04.2021 Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021
PHCL 05/27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2021
PHCL 04/27.04.2021 pentru modificarea HCL nr. 3/2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021
          Anexă la PHCL 03/27.04.2021 RAPORT DE SPECIALITATE pentru aprobarea acordarii unei denumiri Bibilotecii orasenesti a orasului Rupea
PHCL 03/27.04.2021 pentru aprobarea acordarii unei denumiri Bibilotecii orasenesti a orasului Rupea
PHCL 02/27.04.2021 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 66/2020 privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Rupea
27.04.2021 ANUNT privind aducerea la cunostinta publica a Proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pentru anul 2021
27.04.2021 PROCES VERBAL in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
27.04.2021 Hotarâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă
Convocator ședință 27 aprilie 2021
          Anexa nr.2 la PHCL 18/30.03.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE ANUL 2021
          Anexa nr.1 la PHCL 18/30.03.2021 Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2021 a orasului Rupea
PHCL 18/30.03.2021 Privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a Programul anual de achizitii pentru anul 2021
PHCL 17/30.03.2021 Privitor la neasumarea, de cate UAT orasul Rupea a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023
PHCL 16/30.03.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale de actualizare date imobil cu numar cadastral 159 inscris in CF nr. 102518 Rupea , proprietar COMUNA RUPEA situat in intravilanul orasului Rupea
PHCL 15/30.03.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de Prima inscriere a imobilului cu numar cadastral HC 1794 domeniu public al ORASULUI RUPEA situat in intravilanul localitatii
PHCL 14/30.03.2021 pentru aprobarea modificarii anexei nr. 4 – model contract de inchiriere la HCL nr. 77/18.12.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprieatea privată a orasului Rupea, a Studiului de opurtunitate, a Caietului de sarcini privind desfăşurarea licitaţiei de închiriere, şi a modelului cadru a Contractului de inchiriere
PHCL 13/30.03.2021 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune a SC SOLAR ENERGY SAFIR SRL , drept inscris in CF nr. 100682 Hoghiz , cu numar cadastral 100682 , proprietar ORASUL RUPEA in suprafata de 127.200 mp situat inextravilanul localitatii Hoghiz
PHCL 12/30.03.2021 pentru revocarea HCL nr. 12/18.02.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu nr. cadastral 79,top 1555/1/2,1555/2/2 teren cu categoria de folosinta curti consructii ,in suprafata de 889 mp. inscris in CF 100312 Rupea situat in intravilanul orasului Rupea
PHCL 11/30.03.2021 privind aprobarea modificarii art. 9 alin 3 din Regulamentul de Pasunat de pe teritoriul administrativ al orasului Rupea aprobat prin HCL nr. 16/12.04.2017
PHCL 10/30.03.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice de Alipire imobile, imobille cu numar topografic nr. 2706/1/6/4/b/1 inscris in CF nr. 102854 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA si imobilul cu nr, cad 102089 inscris in CF nr. 102089 Rupea , proprietar ORASUL RUPEA , in suprafata totala de 662 mp
PHCL 09/30.03.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat aferent Proiectului tehnic pentru lucrarea de investitii „Desfacere si construire pasarela peste paraul Cozd in orasul Rupea, jud. Brasov’’, proiect finatat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020
PHCL 08/30.03.2021 privind desemnarea a doi reprezentanti ca si membri supleanti in Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Rupea
          Anexa nr.1 la PHCL 07/30.03.2021 STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea, prin concesionare, a gestiunii serviciului public de ecarisaj din orașul Rupea
PHCL 07/30.03.2021 Privind aprobarea delegarii Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al orasului Rupea
          Anexă PHCL 06/30.03.2021 Regulament de vizitare a monumentului istoric Cetatea Rupea
PHCL 06/30.03.2021 Pentru aprobarea Regulamentului de vizitare a Catatii orasului Rupea
PHCL 05/30.03.2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 460/29.02.2012
          Anexă la PHCL 04/30.03.2021 SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI Privind Consiliul de Administraţie al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
PHCL 04/30.03.2021 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public Rupea SRL
PHCL 03/30.03.2021 Privind aprobarea depunerii de catre orasul Rupea a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020
PHCL 02/30.03.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Serviciul de Ambulanta Judetean Brasov a imobilului in care functioneaza din str. Republicii nr. 130-132
PHCL 01/30.03.2021 privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului orasenesc Rupea

Convocator ședință 30 martie 2021
PHCL 20/10.02.2021 Privind: modificare art. 2 la HCL nr. 55/2020 pentru aprobarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc Rupea prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice” , modificat prin HCL nr. ____ din 18.12.2020

PHCL 19/10.02.2021 privind aprobarea unor masuri de îmbunătațire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local RUPEA

PHCL 18/10.02.2021 privind aprobarea participarii in calitate de asociat in cadrul proiectului ”Putem mai mult impreuna”, in cadrul programului „Dezvoltare locala reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor „ finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul de Propuneri de Proiecte, ”Cresterea incluziunii si abilitatea Romilor”, alocarea tematica C- Proiecte de abilitate a romilor

PHCL 17/10.02.2021 Privind aprobarea proiectului „Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare”

PHCL 16/10.02.2021 pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

PHCL 15/10.02.2021 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2021-2022

PHCL 14/10.02.2021 Pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 5/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC al Orasului Rupea a unui imobil

PHCL 13/10.02.2021 privind cuantumului burselor pentru anul scolar 2020-2021 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea

PHCL 12/10.02.2021 privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu nr. cadastral 79,top 1555/1/2,1555/2/2 teren cu categoria de folosinta curti consructii ,in suprafata de 889 mp. inscris in CF 100312 Rupea situat in intravilanul orasului Rupea

PHCL 11/10.02.2021 privind aprobarea vânzarea prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase

PHCL 10/10.02.2021 privind stabilirea taxelor locale de piata

PHCL 09/10.02.2021 Privind incetarea de drept prin DEMISIE a mandatului de consilier local a domnului Kalman Mihai Levente

PHCL 08/10.02.2021 Privind incetarea de drept prin DECES a mandatului de consilier local a domnului ADAM ZOLTAN

PHCL 07/10.02.2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat catre populatie in anul 2021

PHCL 06/10.02.2021 Privind aprobare tarife spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

PHCL 05/14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul PUBLIC al Orasului Rupea a unui imobil

PHCL 04/14.01.2021 privind aprobarea Proiectului cu titlul titlul proiect: „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID – 19” proiect finatat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

PHCL 03/06.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021

PHCL 02/06.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local

PHCL 01/06.01.2021 privind alegerea preşedintelui de sedinţă