Anunț privind închirierea unui teren

Primăria Orașului Rupea anunță închirierea unui teren prin licitație publică

☛ Click pentru descărcare anunț

A) DATELE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATORULUI LICITAŢIEI

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Rupea nr. 58 din data de 25.06.2019 privind aprobarea închirierii unui teren, U.A.T. ORAȘUL RUPEA, cu sediul în Rupea, str. Republicii nr. 169, județul Brașov, CIF 4443388, anunță public închirierea prin licitație publică, a terenului situat în orașul Rupea, în suprafață de 5447 mp înscris în Cartea Funciară nr. 102187 Rupea, nr. cad. 102187, teren aflat în proprietatea privată a orașului Rupea.

B) DESCRIEREA BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII ( DENUMIRE, ADRESĂ, SUPRAFAŢĂ, ELEMENTE CONSTRUCTIVE, ETC.)

  • Denumirea şi categoria din care face parte: Terenul în suprafață de 5447 mp aparține domeniului privat al orașului Rupea, județul Brașov.
  • Persoana juridică care îl administrează: Consiliul Local Rupea, cu sediul în orașul Rupea, Județul Brașov, având calitatea de administrator al bunurilor din proprietatea publică sau privată a orasului.
  • Situaţia juridică actuală: în prezent, terenul propus pentru a fi închiriat face parte din domeniul privat al Orașului Rupea, conform Cărții Funciare nr. 102187 Rupea, nr. cad. 102187, nu a făcut obiectul legilor fondului funciar, nu este revendicat și nu face obiectul unor litigii.

Elemente juridice, tehnice şi economice privind bunul care se închiriază

  • Sarcini de care este grevat: terenul este liber de sarcini.

Elemente tehnice:

  • Descriere – Terenul care este scos la licitaţie în vederea închirierii are o suprafată desfăsurată de 5447 mp.
  • Adresa: Localitatea Rupea, str Republicii FN, județul Brașov
  • Date urbanistice: Din punct de vedere al amplasamentului, terenul a cărui închiriere se urmăreste se află situat în intravilanul localitații Rupea, str Republicii FN, situat la intrare în localitate vis a vis de fabrica de Zeolit și în vecinătatea terenului unde se va construi un supermarket.

C) INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

Documentația de atribuire (Caiet de sarcini, Instrucţiuni pentru ofertanţi, Formulare, Formular de contract) pot fi solicitate printr-o adresă oficială adresată UAT Oraș Rupea, direct la registratura autorității, din str. Republicii nr. 169, jud. Brașov, camera 10, prin poștă sau transmisă prin e-mail – contact@primariarupea.ro sau prin fax la nr. 0268260490. Documentația va fi transmisă solicitanților în mod gratuit. Acesta poate fi solicitată de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.30 (de luni pana joi) și vineri între orele 8.00 – 14.00, până cel târziu la data de 21.10.2019.

D) DATA LIMITĂ ŞI LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Ofertele vor fi depuse până cel târziu la data de 24.10.2019 ora 15.00, la sediul UAT oraș Rupea, str. Republicii nr. 169, jud. Brașov, camera 10.

E) DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢEI DE LICITAŢIE

Licitația publică va avea loc la data de 25.10.2019, la sediul UAT oraș Rupea, str. Republicii nr. 169, județul Brașov, în sala de ședințe a Consiliului Local Rupea, ora 10.00.