Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectele de hotărâri de consiliu local se vor publica în cadrul Monitorului Oficial Local începând cu data de 01.01.2020.
☛ Click AICI pentru a vizualiza Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

Proiecte de hotărâri ale consiliului local – 2017

☛ PHCL Nr.1 – 09.01.2017 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al secţiunii de dezvoltare

☛ PHCL Nr.2 – 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017 pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finatate integral din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ subordonate

☛ PHCL Nr.3 – 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017

☛ PHCL Nr.4 – 27.01.2017 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a oraşului Rupea

PHCL Nr.5 – 27.01.2017 privind stabilirea taxelor locale de piaţă
Anexa PHCL Nr. 5

☛ PHCL Nr.6 – 27.01.2017 Privind aprobare tarife spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
Anexa PHCL Nr. 6

☛ PHCL Nr.7 – 27.01.2017 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Serviciul Public Rupea SRL având ca autoritate tutelară, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile precum şi a scrisorii de aşteptări
Anexa PHCL Nr. 7

☛ PHCL Nr.8 – 27.01.2017 privind ajustarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA
Anexa PHCL Nr. 8

☛ PHCL Nr.9 – 27.01.2017-privind aprobarea reţelei şcolare a localităţii Rupea ce va funcţiona în anul şcolar 2017-2018

☛ PHCL Nr.10 – 27.01.2017 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local

☛ PHCL Nr.12 – 12.04.2017 pentru aprobarea strategiei anuale de achiziţii şi a planului de achiziţii pentru anul 2017
Anexa 1 PHCL Nr. 12
Anexa 2 PHCL Nr. 12

☛ PHCL Nr.13 – 12.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2017
Anexa 1 PHCL Nr. 13
Anexa 2 PHCL Nr. 13
Anexa 3 PHCL Nr. 13

☛ PHCL Nr.14 – 12.04.2017 privind aprobarea proiectului, cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “RK, modernizare si dotare Spitalul Orasenesc Rupea”
Anexa 1 PHCL Nr. 14

☛ PHCL Nr.15 – 12.04.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
Anexa 1 PHCL Nr. 15
Anexa 2 PHCL Nr. 15

☛ PHCL Nr.16 – 12.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de Pasunat de pe teritoriul administrativ al orasului Rupea
Anexa 1 PHCL Nr. 16

☛ PHCL Nr.17 – 12.04.2017 privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea

☛ PHCL Nr.18 – 12.04.2017 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului orasenesc Rupea

☛ PHCL Nr.19 – 12.04.2017 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2017

☛ PHCL Nr.20 – 12.04.2017 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de zi cantina sociala, Manualul de Proceduri Carta drepturilor si Codul etic
Anexa 1 PHCL Nr. 20
Anexa 2 PHCL Nr. 20
Anexa 3 PHCL Nr. 20

☛ PHCL Nr.21 – 31.05.2017 – privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare – sectiunea maturat stradal
Anexa 1 PHCL Nr. 21
☛ CAIET DE SARCINI PHCL Nr. 21
Anexa 1 CAIET DE SARCINI PHCL Nr. 21

☛ PHCL Nr.22 – 31.05.2017 – privind aprobare ACTUALIZARE DATE imobile

☛ PHCL Nr.23 – 31.05.2017 – privind aprobare buget SC serviciul Public Rupea SRL
Anexa 1 PHCL Nr. 23

☛ PHCL Nr.24 – 31.05.2017 – privind aprobarea Planului de Administrare al SC serviciul Public Rupea SRL
☛ PLAN DE ADMINISTRARE PHCL Nr. 24
Anexa 1 PLAN DE ADMINISTRARE PHCL Nr. 24
Anexa 2 PLAN DE ADMINISTRARE PHCL Nr. 24

☛ PHCL Nr.25 – 31.05.2017 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat în scopul constituirii “Parteneriat Colinele Transilvaniei”

☛ PHCL Nr.26 – 31.05.2017 – acordarea stimulentelor financiare lunare pentru personalul medical si de specialitate din cadrul Spitalului orașenesc Rupea
Anexa 1 PHCL Nr. 26

☛ PHCL Nr.27 – 27.06.2017 privind rectificare buget 2017
Anexa 1 PHCL Nr. 27
Anexa 2 PHCL Nr. 27

☛ PHCL Nr.28 – 27.06.2017 privind aprobare impozite si taxe locale 2018
Anexa 1 PHCL Nr. 28

☛ PHCL Nr.29 – 27.06.2017 privind aprobare anexa regulament spital

☛ PHCL Nr.30 – 27.06.2017 privind radiere drept de administrare Casa Ioana

☛ PHCL Nr.31 – 27.06.2017 privind radiere drept de administrare cresa

☛ PHCL Nr.33 – 31.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Anexa 1 PHCL Nr. 33
Anexa 2 PHCL Nr. 33
Anexa 3 PHCL Nr. 33

☛ PHCL Nr.34 – 31.07.2017 privind aprobarea coeficienti salarii din aparatul de specialitate al primarului orasului Rupea
Anexa 1 PHCL Nr. 34

☛ PHCL Nr.35 – 31.07.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in anul 2017

☛ PHCL Nr.36 – 31.07.2017 privind aprobarea regulamentului de comert stradal
Regulament

☛ PHCL Nr.37 – 04.09.2017 privind aprobarea actualizarii datelor imobilului inscris in CF nr. 101866 Rupea

☛ PHCL Nr.38 – 21.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Anexa 1 PHCL Nr. 38
Anexa 2 PHCL Nr. 38
Anexa 3 PHCL Nr. 38

☛ PHCL Nr.39 – 21.09.2017 privind sistarea activitatii de depozitare a deseurilor municipale la Rampa de Deseuri menajere

☛ PHCL Nr.40 – 21.09.2017 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Rupea în CA ale unităţilor de învăţământ din orasul Rupea

☛ PHCL Nr.41 – 21.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joaca pentru copii din orasul Rupea
Regulament

☛ PHCL Nr.42 – 21.09.2017 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Rupea

Procese verbale de şedinţă 2017

☛ Proces verbal sedinta 09.01.2017

☛ Proces verbal sedinta 27.01.2017

☛ Proces verbal sedinta 01.03.2017

☛ Proces verbal sedinta 12.04.2017

☛ Proces verbal sedinta 31.05.2017

☛ Proces verbal sedinta 27.06.2017

☛ Proces verbal sedinta 31.07.2017